Vì sao dòng thiết bị vệ sinh Inax tiết kiệm nước hiệu quả nhất?

B?n mong mu?n mua thi?t b? v? sinh ch?t l??ng cao, b?n ??p và ti?t ki?m n??c hi?u qu? cao? Hãy cùng ?i?m qua các dòng thi?t b? v? sinh Inax ti?t ki?m n??c hi?u qu? d??i ?ây nhé.

Mua thi?t b? v? sinh ti?t ki?m n??c luôn luôn là tiêu chí m?i khách hàng ??u mong mu?n có ???c hi?n nay. Th? nh?ng, công ngh? s?n xu?t thi?t b? v? sinh c?a m?i hãng l?i là khác nhau nên các s?n ph?m ??a ra th? tr??ng s? có kh? n?ng ti?t ki?m n??c khác nhau, và không ph?i s?n ph?m nào c?ng có ch?c n?ng ?u vi?t này.

Thi?t b? v? sinh Inax là m?t th??ng hi?u có uy tín lâu n?m hàng ??u t?i th? tr??ng Vi?t Nam. Các s?n ph?m c?a Inax ???c nhi?u gia ?ình Vi?t ?a chu?ng và ch?n mua vì thi?t b? v? sinh Inax s? h?u nhi?u k? thu?t và công ngh? ti?t ki?m n??c hi?u qu? nh?t. Hãy cùng ?i?m qua nh?ng dòng thi?t b? v? sinh c?a Inax có ch?c n?ng ti?t ki?m n??c, và công ngh? ?ng d?ng trên s?n ph?m ?? thi?t b? ti?t ki?m n??c hi?u qu? nh?t.

B?n c?u Inax-ch?u r?a Inax

B?n c?u Inax và ch?u r?a Inax hi?n là dòng s?n ph?m s? v? sinh Inax ?ang r?t hút khách vì s? h?u nhi?u công ngh? giúp ti?t ki?m n??c hi?n ??i.

Công ngh? ch?ng bám b?n PROGUARD ?ang ???c ?ng d?ng trên ch?u r?a Inax giúp b? m?t ch?u ch?ng l?i nhi?u v?t b?n bám dính. B?i v?y, ch?u r?a luôn s?ch s? cho nên vi?c c? r?a s? d? dàng h?n r?t nhi?u, và ti?t ki?m công s?c hi?u qu?.

??c bi?t h?n là s?n ph?m b?n c?u Inax ?ang là thi?t b? v? sinh bán ch?y s? 1 hi?n nay, b?i s? h?u thi?t k? ??p, và hi?n ??i, ??c bi?t là ch?c n?ng ti?t ki?m n??c mang l?i r?t nhi?u l?i ích. Nh?ng k? thu?t và công ngh? ?ng d?ng trên b?n c?u Inax giúp ti?t ki?m n??c hi?u qu? ph?i k? ??n nh?:

-Công ngh? ti?t ki?m n??c ECO-X

-Công ngh? ti?t ki?m n??c ECO 4.5

-Công ngh? ch?ng bám b?n PROGUARD

-Công ngh? tr?ng s?ch AQUA CERAMIC

Vòi ch?u Inax

L??ng n??c tiêu t?n hàng ngày c?a vòi ch?u tuy không b?ng b?n c?u nh?ng c?ng r?t ?áng k?. S?n ph?m Vòi ch?u Inax ?ng d?ng công ngh? ECOHANDLE s? giúp cho ng??i dùng gi?m ?i lo l?ng v? kho?n ti?n n??c hàng tháng. S?n ph?m vòi r?a m?t Inax v?i tay g?t ECOHANDLE s? giúp cho gia ?ình b?n ti?t ki?m n??c hi?u qu?. Khi s? d?ng vòi r?a Inax, thì ng??i dùng c?n l?u ý thói quen s? d?ng vòi ti?t ki?m n??c nh? là không nên ?? vòi ch?y t? do mà hãy nên l?y n??c vào ca ?? ?ánh r?ng,…vv

Sen t?m Inax

Sen t?m Inax ?ng d?ng công ngh? ECOFUL SHOWER ? tay sen t?m s? giúp cho quá trình s? d?ng sen t?m Inax c?a gia ?ình b?n không c?n ph?i lo l?ng v?n ?? lãng phí n??c. V?i k? thu?t phun n??c b?ng cánh qu?t bên trong t?o ra h?t nh?ng n??c l?n c?a công ngh? ECOFUL SHOWER, và tay sen t?m Inax có th? ti?t ki?m n??c ??n 30% cho ng??i s? d?ng ??ng th?i ti?t ki?m n?ng l??ng 1 cách t?i ?a nh?t.

S? d?ng các dòng thi?t b? v? sinh Inax s? giúp cho gia ?ình b?n ti?t ki?m n??c hi?u qu? h?n. Khi c?n mua thi?t b? v? sinh Inax, các b?n liên h? v?i Showroom bmart  theo ??a ch? sau:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *