Ưu điểm sen cây so với sen tắm thường

Sen cây là s?n ph?m  ???c   gia ?ình có ?i?u ki?n s? d?ng. Thi?t k? bát sen c?a sen cây   ?u ?i?m   to h?n v?i ???ng n??c x?i th?ng   phía trên ??u mang   c?m giác nhi?u lu?ng n??c  ra nh? tr?n m?a rào thêm thú v? cho ng??i dùng.

?u ?i?m c?a sen cây là gì ?

Sen cây h?i t? ??  ?u ?i?m c?a sen t?m thông th??ng. Bên c?nh  s? h?u bát sen ??ng v?i áp l?c v?a ph?i còn kích thích huy?t ??o ? trên ??u gi?m c?n ?au ??u do stress. Vi?c t?m ??ng d??i vòi sen n??c ?m r?t t?t cho m?i, nh?t là  ng??i b? b?nh xoang,hít h?i n??c nóng duy trì nhu ??ng mao niêm m?c xoang, giúp d?ch m?i và xoang  l?u thông.

Không ch? d?ng l?i ? vi?c ?áp ?ng  y?u t? có l?i cho s?c kh?e,  th??ng hi?u thi?t b? v? sinh uy tín chuyên v? sen cây nh? Toto, sen vòi Hàn Qu?c, Inax, Moen, … có ??i ng? s?n xu?t quan tâm t?i   chi ti?t nh? giúp ng??i dùng thu?n ti?n h?n do cách c?i ti?n s?n ph?m  m?i ng??i ?i?u khi?n nhi?t ?? và l??ng n??c  theo nhu c?u b?n thân.

??c bi?t, khi s? d?ng s?n ph?m, ng??i dùng d? dàng ?i?u ch?nh  h??ng c?a bát sen cây, chi?u cao  vòi sen sao cho phù h?p v?i  thành viên  gia ?ình.

Không ch? là  thi?t b? v? sinh, sen cây  kh?ng ??nhv? m?t th?m m?.

Ch? v?i chi?c sen cây thanh m?nh  th?i trang  ?? ?? ng??i dùng ch?ng t? gu th?i trang  phong cách c?a mình v? thi?t k?.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *