Tư vấn lắp đặt và sử dụng bồn cầu Inax đơn giản hiệu quả

Cách l?p ??t và s? d?ng b?n c?u Inax ?ang ???c nhi?u ng??i quan tâm ??n. Hãy tham kh?o các chia s? d??i ?ây ?? khâu l?p ??t, và s? d?ng thi?t b? v? sinh này hi?u qu? nh?t.

S?n ph?m b?n c?u Inax là dòng thi?t b? v? sinh Inax ?ang ???c ?a chu?ng hàng ??u hi?n nay. N?u nh? các gia ?ình có ý ??nh mua s?m các thi?t b? v? sinh Inax cho gia ?ình c?a mình thì hãy ghi nh? ngay các l?u ý tr??c khi l?p ??t c?ng nh? là cách l?p ??t và s? d?ng b?n c?u Inax hi?u qu? bên d??i ?ây.

Nh?ng ?i?u c?n l?u ý tr??c khi l?p b?n c?u Inax

Khách hàng c?n ph?i l?u ý ??n các v?n ?? sau ?? quá trình l?p ??t và s? d?ng b?n c?u Inax ??m b?o ?? không x?y ra nh?ng s? c? ?áng ti?c sau:

– ??c k? yêu c?u, ch? ti?n hành l?p ??t, và s? d?ng sau khi n?m rõ chính xác nh?ng yêu c?u.

– Tháo g?, s?a ch?a và c?i t?o s?n ph?m thì ph?i do nhân viên s?a ch?a chuyên môn th?c hi?n.

– B?n c?u Inax là s? v? sinh cho nên trong quá trình v?n chuy?n c?n chú ý c?n th?n ?? tránh b? v?, h?ng hóc. Và tr??c khi l?p ??t c?ng c?n ti?n hành ki?m tra xem là b?n c?u có b? h?ng hóc hay không.

– ??m b?o s? không x?y ra h?ng hóc nào trong và sau khi l?p ??t.

– Tham kh?o sách h??ng d?n ?? l?a ch?n thi công ???ng ?ng c?p n??c, van x? n??c.

T? v?n l?p ??t b?n c?u Inax chu?n xác nh?t

Tr??c khi th?c hi?n l?p ??t, nh?ng d?ng c? mà các b?n c?n chu?n b? bao g?m có: máy khoan, kìm, livo, th??c dây và tua vít. Và khi ?ã chu?n b? ?? d?ng c?, và th?c hi?n theo các b??c sau ?ây.

– B??c 1: Vì thân b? ???c l?p ??t t? tr??c cho nên c?n tháo ra r?i tháo l?n l??t ?ai ?c, và vòng ??m chèn, vòng ??m, vòng ??m bán c?u, c?a b?n c?u Inax.

+ B??c 2: B?t ??u l?p ch?t tr??t vào b?n c?u, và g?m l?p ?inh ?c vào l? g?n b? ng?i, l?p vòng ??m c? ??nh vào ch?t tr??t.

+ B??c 3: là c? ??nh thân b?. Và khi ti?n hành th?c hi?n cách l?p ??t b?n c?u Inax thì chú ý ti?n hành các thao tác l?p ??t nh? nhàng, và các m?u ch?t ?n kh?p v?i nhau.

Quá trình s? d?ng b?n c?u Inax c?n chú ý nh?ng gì?

– Dùng ch?t t?y r?a b?n c?u chuyên d?ng cho b?n c?u: Không nên s? d?ng các ch?t t?y r?a có ch?a nhi?u tính axít ?? v? sinh b?n c?u b?i nó s? làm m?t ?i l?p men sáng bóng c?a b? m?t s?n ph?m và  gây ?nh h??ng ??n k?t c?u bên trong c?a b?n c?u.

– Ph?i v? sinh th??ng xuyên cho b?n c?u: C?n t?i thi?u ti?n hành v? sinh b?n c?u 1 tu?n/ 1 l?n. Công vi?c này s? giúp b?n c?u luôn sáng bóng và luôn ??m b?o v? sinh. Nên khi v? sinh b?n c?u Inax thì nên dùng ?? c? m?m ?? tránh ???c s? tr?y x??c b?n c?u.

– ??y n?p b?n c?u tr??c r?i m?i x? n??c: Sau khi ?i v? sinh xong, các b?n nên ??y n?p b?n c?u Inax l?i r?i m?i x? n??c ?? tránh vi khu?n phát tán ra ngoài môi tr??ng và 10 phút sau có th? m? n?p ra ???c.

V?i các h??ng d?n khi l?p ??t và s? d?ng b?n c?u Inax trên, Showroom Bmart mong r?ng ?ã giúp b?n b? sung thêm vào ki?n th?c h?u ích, và giúp cho b?n c?u c?a gia ?ình b?n s? d?ng ???c b?n ??p h?n.

Xem thêm:

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *