Tư vấn chọn thiết bị vệ sinh cho phòng tắm nhà nghỉ

Chia s? c?a b?n Minh t?i Hà ?ông là: Hi?n nay tôi ?ang s? h?u m?t nhà ngh? không giám nói là nó hoành tránh, ??ng c?p l?ng l?y sa hoa tuy nhiên ?ó c?ng là ?i?u m? ??c c?a r?t nhi?u ng??i khác. ?i?u khi?n tôi không hài lòng nh?t và c?ng nó là nh?n xét c?a khách hàng khi ??n ngh? ng?i ?ó là không gian phòng t?m, nh?ng thi?t b? nhà t?m quá s? sài và quê mùa, và kém ph?n tinh t? nh?t. ?? thu hút khách hàng, nên tôi mu?n c?i t?o l?i phòng t?m cho ?n kh?p v?i ngôi nhà c?a mình. Tôi quy?t ??nh thay l?i h?t toàn b? thi?t b? v? sinh. Và v?n ?? n?m ? ch? phòng t?m nhà ngh? không ???c r?ng l?m cho nên tôi ??ng b?n kho?n không bi?t nên ch?n thi?t b? v? sinh nh? th? nào cho phù h?p nh?t. Chính vì th? hôm nay tôi mu?n nh? Bmart “T? v?n cách ch?n thi?t b? v? sinh cho phòng t?m nhà ngh?”. Và mong Bmart ph?n h?i s?m l?i. Xin c?m ?n nhi?u

Bmart t? v?n ch?n thi?t b? v? sinh cho phòng t?m nhà ngh?

Tr??c tiên, c?m ?n b?n Minh ?ã tin t??ng và chia s? n?i ni?m v?i chúng tôi. Và ?i?u mà b?n ?ang b?n kho?n c?ng là n?i ni?m c?a nhi?u ng??i không ch? cho nhà ngh? mà nó còn cho nhà chung c?, các c?n nhà ph? n?a. Chúng tôi không làm m?t nhi?u th?i gian c?a b?n, Bmart xin gi?i ?áp ngay ?ây:

?? có th? ch?n ???c các m?u thi?t b? v? sinh phù h?p cho c?n phòng t?m nhà ngh? thì tr??c tiên b?n c?n có cái nhìn nh?n, ?ánh giá chung v? th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay ?? có th? ??a ra l?a ch?n thi?t b? v? sinh phù h?p nh?t dành cho phòng t?m có di?n tích nh? nh? phòng t?m nhà ngh? c?a b?n hi?n nay.

Hi?n nay, trên th? tr??ng thi?t b? v? sinh phát tri?n r?t m?nh m? có r?t nhi?u th??ng hi?u n?i ti?ng trong và ngoài n??c nh? là: Inax, Moen, Viglacera, TOTO, Inax, Caesar…vv. Nh?ng v?i nhi?u n?m ho?t ??ng trong ngành này Bmart nh?n th?y r?ng thi?t b? v? sinh Inax ???c ng??i tiêu dùng Vi?t ?ánh giá cao c? c?ng nh? ch?t l??ng, và m?u mã t?ng dòng s?n ph?m, giá thi?t b? v? sinh Inax thành r?t ph?i ch?ng. ??c bi?t h?n n?a các dòng s?n ph?m thi?t b? v? sinh Inax nh? là b?n c?u Inax, ch?u r?a Inax , ..thì ??u có nh?ng s?n ph?m thi?t k? nh? g?n dành riêng cho phòng t?m có di?n tích nh? ví d? nh? là:

– Dòng b?n c?u v? sinh Inax cho phòng t?m nh? th??ng có là: b?n c?u treo t??ng Inax, b?n c?u 2 kh?i Inax …vv

– Ch?u r?a Inax cho phòng t?m nh? thì th??ng dùng ch?u r?a chân l?ng Inax

Chú ý: Ph?n l?n các phòng t?m nhà ngh? th??ng yêu c?u cao v? tính th?m m? và s?ch s?. Vì phòng t?m nhà ngh? th??ng nh? hay là thi?t k? dùng chung nhà t?m v?i nhà v? sinh  b?i th? b?n c?n k?t h?p sao cho hài hòa nh?t.

Tóm l?i là: N?u nh? phòng t?m gia ?ình b?n nh? h?p y?u t? quan tr?ng nh?t ?ó là vi?c ch?n thi?t b? v? sinh  ki?u dáng, và kích th??c phù h?p, cách l?p ??t thi?t b? v? sinh sao cho h?p lý, khoa h?c nh?t.

Trên ?ây, là m?t vài g?i ý có th? giúp b?n ch?n  nh?ng thi?t b? v? sinh h?p lý cho phòng t?m nhà ngh? c?a b?n, v?i nh?ng thi?t b? v? sinh Inax ch?c ch?n b?n s? có ???c nh?ng phòng t?m sang tr?ng, và  hi?n ??i thu hút và gi? chân khách ngh? lâu h?n nhi?u.

M?i thông tin chi ti?t c?n ???c t? v?n gi?i ?áp thêm v? cách ch?n thi?t b? v? sinh Inax cho phòng t?m nh? vui lòng liên h?: 

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *