Tư vấn cách chọn thiết bị vệ sinh cho phòng tắm nhỏ

Khi s? h?u phòng t?m nh?, các b?n ?ã t?ng loay hoay tìm gi?i pháp sao cho có th? n?i r?ng không gian phòng t?m t?i ?a nh?t có th?, t?o c?m giác tho?i mái khi dùng. Tuy nhiên v?n không mang l?i hi?u qu? cao. T? tin là nhà phân ph?i thi?t b? v? sinh hàng ??u ? Hà N?i v?i nhi?u n?m kinh nghi?m H?i Linh xin ???c t? v?n b?n: cách ch?n thi?t b? v? sinh cho phòng t?m nh? h?p”. Các chia s? này s? giúp các b?n có th? v?t b? gánh lo phòng t?m ch?t h?p ?? th? giãn tuy?t ??i trong phòng t?m c?a gia ?ình.

T? v?n l?a ch?n thi?t b? v? sinh cho phòng t?m nh? h?p

Khi mua thi?t b? cho phòng t?m nh?, thì tr??c tiên c?n ph?i xác ??nh các thi?t b? c?n mua, và v? trí ??t trong phòng t?m, ?? nh?m tránh vi?c thi?u di?n tích.

Ch?n l?a ch?u r?a m?t cho phòng t?m nh?

 ?ây là 1 trong nh?ng ?i?u r?t quan tr?ng quy?t ??nh ??n vi?c n?i r?ng không gian c?a phòng t?m, các b?n ch? nên ch?n lo?i b?n c?u có kích th??c v?a ph?i, và phù h?p v?i v? trí c?n ??t.

+ Các b?n nên ch?n mua các lo?i ch?u r?a có ph?n chân t? ??ng ?? ?? cho ti?t ki?m không gian, và nên t?o kho?ng không xung quanh khu v?c ch?u r?a. Các b?n có th? tham kh?o m?t s? m?u t? ch?u r?a Inax

+ Hay ch?n ch?u r?a m?t góc c?nh t??ng c?ng s? có th? ti?t ki?m di?n tích ?áng k? cho phòng t?m nh? h?p.

Ch?n b?n c?u cho phòng t?m nh?

Cho dù b?n c?u có kích th??c khá nh? không ph?i là s? l?a ch?n c?a nhi?u ng??i tuy nhiên ?ây l?i s? là 1 g?i ý th?c t? khi phòng t?m nhà b?n quá nh? h?p. Khi s? d?ng b?n c?u có thi?t k? nh? g?n, t?i ?a, các b?n s? ti?t ki?m ???c không gian m?t sàn và t?o nên 1 kho?ng không h?u ích.

Hi?n nay, trên th? tr??ng có khá nhi?u lo?i b?n c?u v? sinh phù h?p v?i r?t nhi?u không gian khác nhau ??c bi?t v?i th??ng hi?u thi?t b? v? sinh Inax, các b?n có th? d? dàng l?a ch?n ???c  các dòng s?n ph?m b?n c?u dành riêng cho nh?ng không gian nhà t?m h?p nh? là b?n c?u Inax treo t??ngb?n c?u Inax 2 kh?i…vv

Ch?n b?n t?m và sen vòi cho phòng t?m h?p

Th??ng thì ??i v?i nh?ng phòng t?m có di?n tích h?p,thì  b?n t?m ??ng Inax th??ng ???c tích h?p v?i vòi sen bên trong, hay ??n gi?n h?n, và n?u nh? b?n không mu?n s? d?ng phòng t?m thì ch? nên s? d?ng sen t?m Inax là h?p lý nh?t

Trên ?ây là các g?i ý cho b?n khi ch?n thi?t b? v? sinh cho phòng t?m có di?n tích nh?. N?u nh? b?n còn b?n kho?n ho?c th?c m?c hãy liên h? tr?c ti?p showroom Bmart theo ??a ch?:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://moen.com.vn/tin-thi-truong/nen-dung-thiet-bi-ve-sinh-cua-hang-nao.html

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *