Thiết kế phòng tắm nhỏ tiện dụng với đầy đủ thiết bị vệ sinh

Khi ch?n l?a thi?t b? v? sinh và b? trí cho phòng t?m nh? h?p thì ch?c h?n ?ã khi?n các b?n g?p không ít ?au ??u. Th? nh?ng vi?c l?a ch?n thi?t b? v? sinh thông minh ngay t? ??u và bài trí chúng tinh t? thì phòng t?m c?a b?n dù có ch?t h?p nh?ng v?n luôn ??m b?o s? ti?n d?ng.

??u tiên b?n nên ch?n các thi?t b? v? sinh ???c thi?t k? g?n gàng, có kích th??c t?i gi?n nh?ng v?n ??m b?o s? d?ng ti?n l?i nh?t. ?a s? nh?ng thi?t b? v? sinh Inax hi?n nay ???c thi?t k? ?a d?ng v? ki?u dáng, và kích th??c nên vi?c l?a ch?n ???c s?n ph?m phù h?p khá d? dàng.

V?i di?n tích phòng t?m nh? thì m?u b?n c?u 2 kh?i Inax chính là s? ch?n l?a ?u tiên hàng ??u hi?n nay. Nh?ng m?u b?n c?u Inax này có thi?t k? g?m 2 kh?i g?n gàng và kích th??c nh? xinh. M?u b?n c?u 1 kh?i tuy hi?n là xu h??ng l?a ch?n c?a khá nhi?u gia ?ình hi?n nay. Tuy nhiên v?i ph?n b? ng?i có kích th??c r?ng thì nó s? t?n nhi?u di?n tích h?n, và n?u l?a ch?n c?n b?n ph?i xem xét và tính toán k? càng h?n.

V?i không gian nh? h?p c?ng s? khi?n nhi?u gia ?ình c?m th?y ?au ??u là không bi?t nên l?p ??t b?n t?m hay không ?ây. N?u nhà b?n th?c s? c?n b?n t?m thì các b?n nên ch?n m?u b?n t?m góc hay b?n t?m hình tam giác ?? t?n d?ng trong m?t góc phòng, và ti?t ki?n không gian. Bên c?nh ?ó, b?n c?ng có th? xem xét l?a ch?n nh?ng m?u bu?ng t?m kính ?? không gian phòng t?m có c?m giác to h?n.

Ngoài ra, 1 s? l?u ý khác khi bài trí c?ng nh? thi?t k? phòng t?m các gia ?ình nên l?u ý:

– N?u di?n tích các b?n dành cho khu v?c phòng t?m không ???c tho?i mái cho l?m thì khi ch?n màu s?c cho phòng t?m các b?n nên ch?n tông màu nh? nhàng, ??n gi?n. T? màu s?c t??ng cho ??n màu s?c ánh ?èn s? làm cho không gian phòng t?m c?a b?n trông l?n h?n.

– M?t ?i?u c?n ph?i l?u ý khi thi?t k? phòng t?m nh? ?ó chính là ánh sáng t? nhiên. Ánh sáng t? nhiên s? giúp cho b?n ?n gian ???c nhi?u di?n tích h?n, b?i v?y các gia ?ình nnên thi?t k? m?t chi?c c?a s? l?n trong phòng t?m n?u có th?.

– Khi trang trí hay bày trí, và s?p x?p các thi?t b? v? sinh, nh?ng ph? ki?n hay các v?t d?ng c?n thi?t trong phòng t?m nh?, các b?n nên t?n d?ng h?t các không gian có s?n nh? là nh?ng góc phí sau cánh c?a hay g?n thêm m?t s? k? m? th?ng ??ng ho?c ng?n kéo trong h?c, ?? có thêm không gian l?u tr? ?? ??c cá nhân c?a mình.

Nh? v?y, th?c t? phòng t?m c?a b?n có di?n tích nh? tuy nhiên n?u bi?t cách l?a ch?n nh?ng thi?t b? v? sinh 1 cách thông minh và bày trí, và trang trí phòng t?m m?t cách tinh t? thì phòng t?m s? vô cùng ti?n d?ng và thoáng r?ng ??y.

Khi c?n t? v?n ch?n mua thi?t b? v? sinh hay là t? v?n thi?t k?, trang trí phòng t?m, các b?n liên h? ngay v?i Showroom Thi?t b? v? sinh Inax Bmart ?? ???c t? v?n và ch?n mua ???c s?n ph?m phù h?p nh?t.

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *