Tẩy mùi bồn cầu nhanh với đá lạnh

? n?i nhà v? sinh s? d?ng chung nh? nhà hàng ,quán ?n, quán bar thì công vi?c d?n d?p, kh? mùi v? sinh khá v?t v?, d?n th??ng xuyên ,tránh mùi lan ra ngoài. Nhi?u n?i có?i?u ki?n ??u t? b?n ch? ?? x? n??c t? ??ng ,t?m kh? mùi b?n c?u, chúng khá ??t ?? và hi?u qu? không t?t nh? mong ??i.

chong thay vo do het da lanh xuong bon cau, dinh trach moc nhung hoa ra... - 1

?? gi?i quy?t v?n ?? , có gi?i pháp ??n gi?n và c?c kì r? ti?n nhi?u ng??i không hay bi?t, ?ó là d?ng ?á viên và… ?? th?ng b?n c?u.

chong thay vo do het da lanh xuong bon cau, dinh trach moc nhung hoa ra... - 2

Cách làm nghe có h?i phi lý, vì nhi?u ng??i cho ?á viên th?m chí kogiúp gì mà làm t?c b?n vì nhi?u ,có c? c?c to.

Tuy nhiên th?c t?, khi ?? ?á viên xu?ng b?n c?u gi?t n??c m?nh, ?á b? cu?n trôi, ??ng th?i t?o ra áp l?c m?nh ??y bên d??i. N?u g?p ph?n t?c ngh?n giúp thông ph?n t?c ?y.

chong thay vo do het da lanh xuong bon cau, dinh trach moc nhung hoa ra... - 3

?á viên s? làm l?nh amoniac có n??c ti?u khi ta ?i ti?u, ??ng th?i ?á tan d?n làm loãng dung d?ch n??c ti?u ,?ánh bay mùi nhanh, t? t? rút xu?ng c?ng.

Không v?y, ?á l?nh khi?n vi khu?n koth? s?ng sót, sinh sôi n?y n? vì nhi?t ?? b?n th?p và ng?n ng?a ???c các ch?t c?n bã bám thành b?n, khi?n v? sinh d?n d?p nhàn h?n.

chong thay vo do het da lanh xuong bon cau, dinh trach moc nhung hoa ra... - 4

Hi?u qu? v?y mà r?t r? ti?n, kot?n công s?c, nên hi?n nay nhi?u n?i, và c? gia ?ình, áp d?ng ph??ng pháp này.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *