Tắm vòi hoa sen đúng chuẩn để không rước bệnh vào cơ thể!

R?t nhi?u ng??i trong chúng ta hi?n ??u b? quên chi?c vòi hoa sen trong khi v? sinh nhà t?m gia ?ình. ?ó chính là n?i vi khu?n ?n n?p.

Vòi hoa sen là n?i lý t??ng cho nhi?u lo?i n?m m?c và vi khu?n sinh sôi. theo Matthew Gebert, là nghiên c?u sinh thu?c tr??ng ??i h?c Colorado ?ã kh?ng ??nh.

?ã có kho?ng 150 lo?i vi khu?n ???c tìm th?y trên vòi hoa sen. Và không ph?i lo?i vi khu?n nào c?ng gây h?i cho s?c kh?e con ng??i nh?ng khi chúng k?t h?p v?i nhau thì ph?n tr?m nguy hi?m có th? l?n h?n nhi?u. – Matthew cho bi?t: Ph?n nhi?u trong chúng khi?n con ng??i m?c các b?nh v? ph?i và da li?u.

M?t lo?i vi khu?n có tên là Mycobacteria ???c tìm th?y trên vòi hoa sen có th? s? gây nên các b?nh v? ph?i, ??i v?i nh?ng ng??i có h? mi?n d?ch kém thì kh? n?ng m?c b?nh là r?t l?n. M?t lo?i vi khu?n khác tên Legionella pneumophila s? ?e d?a các c? quan hô h?p c?a b?n b?ng cách là thâm nh?p r?t nhanh dù ch? v?i 1 l??ng nh?.

Cho nên, ?? có th? b?o v? c? th? ch?ng l?i nguy c? nhi?m các b?nh t? các lo?i vi khu?n k? trên thì các b?n nên tuân theo 1 s? quy t?c khi dung vòi hoa sen sau ?ây:

Ch? dùng vòi hoa sen làm b?ng ch?t li?u an toàn, và d? v? sinh và ko b? oxi hóa ?n mòn: Khi s? d?ng vòi hoa sen cao c?p thì l??ng vi khu?n có th? bám l?i trên ?ó gi?m ?i trông th?y so v?i  nh?ng vòi hoa sen khác.

V? sinh vòi hoa sen th??ng xuyên: Các b?n có th? ch?i s?ch vòi hoa sen b?ng bàn ch?i hay ngâm vòi hoa sen trong gi?m ?n kho?ng 1 ti?ng r?i r?a s?ch l?i l?n n?a. Vi?c v? sinh vòi hoa sen nên ???c làm hàng tu?n. S?n ph?m Vòi hoa sen c?a Inax có th? tháo r?i các b? ph?n, r?t d? dàng trong vi?c v? sinh sen vòi hàng tu?n ?? b?o ??m s?c kh?e b?n .

C?n th?n khi s? d?ng vòi hoa sen ? n?i công c?ng: Vòi hoa sen ? nh?ng nhà t?m công c?ng l?i càng ít khi ???c v? sinh s?ch s? và nó là n?i tích t? nhi?u vi khu?n, b?i th? tr??c khi dùng, các b?n nên dùng gi?y lau qua ph?n vòi sen mà mình s? dùng t?i.

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *