Tag Archives: vòi hoa sen

R?t nhi?u ng??i trong chúng ta hi?n ??u b? quên chi?c vòi hoa sen trong khi v? sinh nhà t?m gia ?ình. ?ó chính là n?i vi khu?n ?n n?p. Vòi hoa sen là n?i lý t??ng cho nhi?u lo?i n?m m?c và vi khu?n sinh sôi. theo Matthew Gebert, là nghiên c?u sinh thu?c tr??ng […]