Tag Archives: thiết kế bồn cầu vệ sinh chung phòng tắm

Hi?n nay do mu?n ti?t ki?m di?n tích, và ?? thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng, có nhi?u gia ?ình ?ã thi?t nhà t?m chung v?i nhà v? sinh c?a mình. Trong khi ?ó các thi?t b? v? sinh nh? là b?n c?u, và b?n ti?u là n?i không khí ô nhi?m b?c lên khá n?ng […]