Tag Archives: thiết bị vệ sinh

Ch?u r?a American Standard ví nh? là “Linh h?n” không gian phòng t?m, thi?t k? tinh t?,và sang tr?ng, nhi?u tính n?ng dòng thi?t b? v? sinh chinh ph?c khách hàng t? cái nhìn ??u tiên. American Standard -nhà s?n xu?t và là nhà cung c?p thi?t b? v? sinh uy tín, ?? tin c?y cao. […]

Khi ch?n l?a thi?t b? v? sinh và b? trí cho phòng t?m nh? h?p thì ch?c h?n ?ã khi?n các b?n g?p không ít ?au ??u. Th? nh?ng vi?c l?a ch?n thi?t b? v? sinh thông minh ngay t? ??u và bài trí chúng tinh t? thì phòng t?m c?a b?n dù có ch?t h?p nh?ng […]