Tag Archives: thiết bị vệ sinh cho phòng tắm

Chia s? c?a b?n Minh t?i Hà ?ông là: Hi?n nay tôi ?ang s? h?u m?t nhà ngh? không giám nói là nó hoành tránh, ??ng c?p l?ng l?y sa hoa tuy nhiên ?ó c?ng là ?i?u m? ??c c?a r?t nhi?u ng??i khác. ?i?u khi?n tôi không hài lòng nh?t và c?ng nó là […]