Tag Archives: Có nên thiết kế bồn cầu vệ sinh chung phòng tắm hay không

Hi?n nay do mu?n ti?t ki?m di?n tích, và ?? thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng, có nhi?u gia ?ình ?ã thi?t nhà t?m chung v?i nhà v? sinh c?a mình. Trong khi ?ó các thi?t b? v? sinh nh? là b?n c?u, và b?n ti?u là n?i không khí ô nhi?m b?c lên khá n?ng […]