Sen vòi cao cấp mẫu mã đẹp,chất lượng cao

 C?U T?O SEN VÒI CAO C?P NH? TH? NÀO?

 Vòi hoa sen là  thi?t b? không  ?c thi?u n?u nhà   có l?p bình nóng l?nh. Nh?ng ki?n th?c   c?u t?o   sen vòi cao c?p s? có ích giúp   kh?c ph?c k?p th?i   v?n ?? ph?c t?p liên quan   thi?t b? v? sinh !

  • C?n g?t hay tay sen là b? ph?n  hay c?m n?m  m? n??c t? b? sen vòi. Tay sen  g?n tr?c ti?p  lõi sen b?ng bu lông  ?c vít , tác d?ng m? , khóa van n??c lõi sen.
  • Van an toàn  bình n??c nóng có ch?c n?ng, c?u t?o nh? th? nào ?
  • T?o b?t tác d?ng chia n??c, b? ph?n có tác d?ng l?c n??c  ?ôi khi l?i mang  nh?ng phi?n toái  s? d?ng. N?u b?n ko v? sinh th??ng xuyên  s? làm n??c y?u ?i.
  • Óc sen là t? mà chuyên ngành ?i?n n??c bi?t, bô ph?n này  nh? b? não con ng??i. Dùng ?i?u ch?nh n??c nóng/ l?nh.
  • Chia n??c:  thân sen có 2 c?ng n??c ,1  c?ng  n??c nóng, 1 c?ng  n??c l?nh.
  • Thân sen: th??ng làm t? inox
  • Chân sen là b? ph?n  2 chân hình  Z, g?n  thân vòi sen vào t??ng. M?t bên chân sen  g?n  ??u ngu?n n??c nóng còn  bên s? g?n  ??u ngu?n n??c l?nh.
  • Trên ?ây là  thông tin s? b? v? c?u t?o b? sen t?m cao c?p – thi?t b? thân thu?c  phòng v? sinh  h?u h?t  gia ?ình Vi?t. Hy v?ng , khi ?ã quen  c?u t?o bên trong chi?c vòi sen s? giúp ích vi?c v? sinh th??ng xuyên , s?a ch?a bình nóng l?nh khi vòi sen  t?c ho?c n??c y?u.

T?t c? các s?n ph?m sen vòi cao c?p  th??ng hi?u Toto, inax, Moen  có m?c giá  ph?i ch?ng, phù h?p  “túi ti?n”  khách hàng Vi?t. ?ây là  s? “n? l?c” l?n trong vi?c mang s?n ph?m vòi sen cao c?p   ch?t l??ng ??t tiêu chu?n Châu Âu ra th? tr??ng Vi?t Nam , ti?p c?n  s?n ph?m v?i m?u mã  ch?t l??ng cao.

Tác d?ng tuy?t v?i sen vòi cao c?p

Ngoài tác d?ng làm  phòng t?m  thêm ti?n nghi, sang tr?ng, s?n ph?m sen vòi cao c?p này   có  nhi?u tác ??ng  v?n ?? s?c kh?e. l?i ích to l?n :
• H? tr? quá trình tu?n hoàn máu
• T?t da m?t
• T?ng c??ng mi?n d?ch, gi?m c?ng th?ng
• R?t t?t b?nh xoang, m?i

MUA SEN VÒI CAO C?P T?I HÀ N?I ?

 Hãy liên h? mua sen vòi, sen t?m cao c?p t?i hà n?i khi ??n showroom 32,võ chí công, hà n?i c?a chúng tôi. BMART là công ty TNHH cung c?p thi?t b? v? sinh và thi?t b? phòng t?m cao c?p t?t nh?t dành cho b?n, m?u mã ?a d?ng , ki?u dáng th?i trang, phù h?p v?i m?i gia ?ình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *