Nguyên nhân vòi chậu Inax bị hoen ố và cách khắc phục

Vòi ch?u INAX và sen t?m INAX là các thi?t b? v? sinh INAX ???c s? d?ng ph? bi?n trong nhi?u gia ?ình. Th? nh?ng tình tr?ng vòi n??c và sen t?m b? ng? vàng, và hoen ? hay là sùi lên các m?ng s?n khi?n không gian phòng t?m tr? nên kém v? sinh và r?t m?t th?m m?. Ph?n l?n vòi sen c?a các hãng ??u có th? x?y ra tình tr?ng th? này b?i nguyên nhân không ph?i do ch?t li?u s?n ph?m hay hãng thi?t b? mà b?n ch?n l?a. Làm th? nào ?? x? lý chúng d? dàng, và tr? l?i phòng t?m s?ch s? v?i nh?ng thi?t b? v? sinh sáng bóng nh?t?

Lý do khi?n cho vòi ch?u, sen t?m INAX b? xu?ng màu và hoen ?

Nh?ng m?u vòi ch?u INAXsen t?m INAX khi mà m?i mua v? có ?? sáng bóng và ??p m?t. Th? nh?ng sau m?t th?i gian ng?n thì ? trên b? m?t vòi b? ? vàng hay xu?t hi?n các m?ng tr?ng. Và th?m chí m?t s? vòi sen c?a nhi?u gia ?ình có hi?n t??ng bong l?p m?, và sùi l?p m? r?t kinh. ? tr??ng h?p này ch?c ch?n là b?n mua ph?i sen vòi kém ch?t l??ng, và mua ph?i hàng gi? hàng nhái nên ch?t l??ng m?i có th? xu?ng nhanh nh? v?y. ??i v?i tr??ng h?p sen vòi INAX chính hãng, thì nguyên nhân th??ng không xu?t phát t? ch?t l??ng s?n ph?m hay là hãng s?n xu?t mà lý do chính ??n t? m?u n??c c?a nhà b?n ?ang s? d?ng. Ngu?n n??c ?ó có th? là n??c máy t? b?m ho?c là n??c l?c ch?a k? ho?c do bình ch?a lâu ngày không ???c v? sinh m?t cách s?ch s?,…. ?ây là ngu?n n??c ch?a nhi?u ch?t c?n b?n và các ch?t hóa h?c gây ph?n ?ng v?i v?t li?u c?a vòi r?a, ?ã làm s?n ph?m b? hoen ? ho?c b? g?.

X? lý sen vòi và vòi ch?u b? hoen ? nh? th? nào?

?? kh?c ph?c c?ng nh? x? lý tình tr?ng này, các b?n nên mua m?u xi chuyên d?ng ?? dùng ?ánh kim lo?i. R?i sau ?ó, làm s?ch r?i lau khô sen vòi và vòi r?a. Và ti?p theo, bôi xi làm s?ch lên trên c?a s?n ph?m và ??i kho?ng 5 phút. Và cu?i cùng, dùng m?t chi?c gi? khô ?? lau l?i thêm. Khi lau ??n ?âu, các b?n s? th?y ngay ???c s?n ph?m s?ch ??n ??y. L?p m? bên ngoài c?a sen vòi INAX, vòi ch?u INAX s? tr? l?i sáng bóng nh? m?i ngay.

??i v?i các v?t ? lâu ngày th??ng khá c?ng ??u, các b?n c?n th?c hi?n l?i t? b??c bôi xi lên r?i ch? kho?ng 10-15 phút r?i lau l?i b?ng gi? khô s?ch. V?i các v?t b?n c?ng ??u này, các b?n c?n kiên nh?n lau k? h?n nhi?u.

V?i vòi r?a làm t? ch?t li?u inox thì nên tránh dùng dung d?ch t?y r?a có tính axit m?nh hay là baz? m?nh ?? l?p m? s?n ph?m không b? bong tróc. Các b?n nên dùng 1 ít kem ?ánh r?ng và  m?t ít n??c xoa lên vòi n??c inox, và nh?t là các ch? b?n và ?? 1 lúc. Và  dùng bàn ch?i ho?c là kh?n có ?? x? cao nh? gi? r?a bát ho?c là v?i màn ?? chà ?i chà l?i. Chú ý tuy?t ??i không dùng c? ?ánh n?i hay là nh?ng v?t c?ng ?? tránh làm tr?y x??c l?p m? s?n ph?m. Sau ?ó, các b?n s? th?y vòi inox sáng bóng lên h?n h?n ngay.

Bên c?nh ?ó, vòi Inox c?ng có th? làm s?ch b?ng gi?m: B?n l?y 1 l??ng gi?m ?n v?a ??, và ?un nóng lên, r?i sau ?ó s? d?ng mi?ng v?i ho?c là b?t r?a bát th?m 1 ít gi?m vào ?ó. Ti?p theo b?n chà ?i chà l?i vào ch? c?n b?n ? trên vòi inox, ??n khi sáng bóng thì l?y n??c s?ch d?i cho trôi ch?t b?n và  c? gi?m ?i.

V?i m?t s? m?o nh? ? trên ?ây, các b?n hoàn toàn có th? t? làm s?ch không gian nhà t?m nhà mình 1 cách hi?u qu? mà không c?n ph?i t?n ti?n thuê v? sinh hay là thay m?i s?n ph?m m?i. Liên h? Showroom Thi?t b? v? sinh INAX Bmart qua s? hotline 0966995782 ?? ???c t? v?n và h? tr? các thông tin liên quan ??n s?n ph?m t?t nh?t.

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://moen.com.vn/tin-thi-truong/nen-dung-thiet-bi-ve-sinh-cua-hang-nao.html

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *