Nên mua vòi rửa mặt Caesar kết hợp dây sen tắm không?

Vòi r?a m?t Caesar ?ang s? d?ng ph? bi?n hi?n nay, ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá cao ch?t l??ng ,m?u mã. M?t trong dòng s?n ph?m ???c ng??i dùng ??c bi?t ?ó là vòi r?a m?t Caesar k?t h?p sen t?m. V?y s?n ph?m có ?u nh??c ?i?m th? nào?

?u ?i?m

– Hi?n do gi?i h?n v? di?n tích phòng t?m thi?t k? khá nh?. Chính vì th? vi?c ch?n thi?t b? v? sinh ko ch? ph? thu?c s? thích mà xem có phù h?p phòng t?m không? Dòng S?n ph?m có ?u ?i?m là k?t h?p 2 s?n ph?m vào 1 giúp ti?t ki?m ???c t?i ?a ko gian phòng t?m, dù là nh? nh?t  k?t h?p v?n luôn hoàn h?o.

Sen t?m Caesar S360CP

–  S?n ph?m ti?t ki?m chi phí d?ch v? t?t. B?i vì, n?u mua 2 s?n ph?m riêng s? t?n kém và thay th? không d? dàng b?ng s? k?t h?p vòi r?a m?t + dây sen t?m.

K?t qu? hình ?nh cho Sen t?m Caesar S360CP

Nh??c ?i?m

Sen t?m Caesar S403C

–  ?ôi lúc s?n ph?m l?i k? thu?t thì khách hàng ko th? s? d?ng s?n ph?m này.

–  S? d?ng không tho?i mái b?ng 2 s?n ph?m riêng bi?t.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *