Nên chọn sen tắm thường hay sen tắm cây?

B?n ?ang b?n kho?n là không bi?t nên ch?n lo?i sen t?m th??ng hay là sen t?m cây cho gia ?ình mình, v?y hãy tham kh?o ngay chia s? d??i ?ây c?a Bmart ?? có th? ??a ra quy?t ??nh chính xác nh?t  bay gi? nhé!

?? có th? có m?t nh?n ??nh chính xác nên ch?n sen t?m th??ng hay là sen t?m cây thì tr??c tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hi?u t?ng lo?i

1.Sen t?m th??ng là gì?

Sen t?m th??ng còn g?i là sen t?m c?m tay, lo?i sen t?m g?n t??ng có thi?t k? ki?u dáng ??n gi?n,  ???c k?t h?p gi?a bát sen và vòi n??c. ??y là thi?t b? v? sinh ?ã quá quen thu?c v?i ng??i tiêu dùng Vi?t trong r?t nhi?u n?m qua và ??n ngày nay nhi?u ng??i v?n còn yêu thích s? d?ng vì chúng thi?t k? nh? g?n và có giá thành l?i r?, và m?u mã l?i ?a d?ng, có nhi?u s? l?a ch?n cho m?i ng??i

2.Sen t?m cây là gì?

??i v?i sen cây thì có hai lo?i chính là sen cây g?n t??ng và sen cây âm t??ng.Và dòng s?n ph?m này ?ang r?t ???c khách hàng ?a chu?ng b?i ngoài thi?t k? sang tr?ng, và hi?n ??i, s?n ph?m sen t?m cây còn có bát sen thi?t k? khá r?ng dành cho áp l?c n??c l?n, và t?o dòng ch?y m?nh m? khác bi?t h?n so v?i lo?i sen t?m th??ng, nó ?em ??n cho b?n và gia ?ình c?m giác t?m g?i tho?i mái khi dùng thi?t b? v? sinh này.

Ngoài ph?n bát sen l?n, thì sen cây còn có ?i kèm bát sen nh? ??i v?i thi?t k? thanh l?ch,và  có th? là hình ch? nh?t ho?c là hình tròn n?a. Bát sen nh? này ?óng vai trò nh? là m?t sen t?m th??ng, nó linh ??ng trong s? d?ng nên khi k?t h?p bát sen l?n và bát sen nh? thì khách hàng s? th?y vô cùng thu?n ti?n, và d? ch?u.

3.Nên ch?n sen t?m cây hay sen t?m th??ng ?ây?

Theo nh? nhi?u chia s? c?a nh?ng ng??i ?ã s? d?ng 2 dòng s?n ph?m này thì ??u có nh?n ??nh r?ng sen t?m cây Moen mang t?i nh?ng tr?i nghi?m thú v? h?n r?t nhi?u so v?i sen t?m th??ng.

+ Nh?ng lo?i sen t?m th??ng, vì ph?i c?m tay cho nên ngu?n n??c ch? có th? t?i nh?ng b? ph?n khác nhau trên c? th?, mà không ??ng b?.

+ Còn trái l?i,  v?i sen t?m cây v?i thi?t k? bát sen l?n, và ngu?n n??c s? ???c lan t?a t? ??u t?i chân, lu?n ?i kh?p c? th?. Các tia n??c tác d?ng ??ng th?i vào nhi?u nhóm c? massage kh?p các c? th? t?o nên c?m giác vô cùng tho?i mái th? giãn.

+ S?n ph?m sen cây g?m có bát sen, và thân sen và c? sen t?m c?m tay có tác d?ng h? tr? nh? là sen t?m thông th??ng, v?i van ?i?u ch?nh nóng l?nh và van chuy?n h??ng gi?a sen cây và sen t?m. Và s? tích h?p này vô cùng ti?n l?i, và ti?t ki?m mà b?t ?i ???c di?n tích l?p ??t. B? ph?n thân sen cây còn có th? ?i?u ch?nh ?? cao theo tùy ý theo t?ng ?? tu?i nhu c?u c?a b?n.

+ S?n ph?m sen cây ???c thi?t k? r?t tinh x?o, thân sen dù có thi?t k? d?ng m?nh hay là d?ng vuông ??u toát lên v? ??p cao c?p, tinh t? và r?t ch?c ch?n. Kích th??c  s?n ph?m ?a d?ng phù h?p v?i m?i không gian k? c? phòng t?m nh?.

4.Nên ch?n mua sen cây c?a th??ng hi?u nào ?ây?

Trên th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay có nhi?u các th??ng hi?u khác nhau, các th??ng hi?u cao c?p, n?i ti?ng có th? k? t?i nh? Moen, TOTO, INax,Viglacera,… các b?n có th? tham kh?o và l?a ch?n dòng s?n ph?m sen t?m ??n t? nh?ng th??ng hi?u này ?? ??m b?o ch?t l??ng t?t nh?t

N?u nh? quý khách hàng ?ang có nhu c?u mua sen t?m ch?t l??ng, và giá t?t hãy ??n v?i showroom Bmart ?? ch?n mua sen t?m th??ng c?ng nh? sen t?m cây c?a nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng, uy tín nh?t!

Liên h?:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: 02 Võ Chí Công – C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

Xem thêm:

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *