Mua thiết bị vệ sinh dịp cuối năm, người tiêu dùng mong muốn gì đây?

Cu?i n?m là th?i ?i?m mùa thi?t b? v? sinh, b?i v?y mà nhu c?u mua s?m lúc này c?ng t?ng v?t, th? nh?ng vào th?i ?i?m cu?i n?m nay, thì khách hàng c?ng có nh?ng mong mu?n, và xu h??ng m?i v? s?n ph?m

Cu?i n?m th??ng là d?p nh?ng công trình xây d?ng m?i và các công trình nâng c?p s?a ?i vào hoàn thi?n b?i v?y mà nhu c?u mua thi?t b? v? sinh trong d?p này th??ng t?ng cao h?n. Nh?ng tháng cu?i n?m thì  có th? coi là th?i ?i?m mùa thi?t b? v? sinh c?a m?i n?m. Và không gi?ng nh? các th?i ?i?m khác, vì vào d?p cu?i n?m này khi ?i mua thi?t b? v? sinh thì ng??i tiêu dùng th??ng có nhi?u mong mu?n h?n nhi?u.

Thi?t b? v? sinh v?n là s? thi?t b? s? theo gia ?ình trong hàng ch?c n?m th?m chí là su?t ??i luôn, vì v?y mà khi ch?n mua các thi?t b? v? sinh nhi?u gia ?ình Vi?t hi?n nay không chú tr?ng ??n các s?n ph?m ??i trà, giá r?, và th??ng hi?u kém uy tín n?a mà các s?n ph?m ch?t l??ng cao, và có ngu?n g?c ?áng tin c?y, có nh?ng công ngh? tiên ti?n và s? d?ng ???c lâu dài m?i là các s?n ph?m ???c chú ý và quan tâm.

N?m ???c mong mu?n này c?a ng??i tiêu dùng nhi?u hãng s?n xu?t thi?t b? v? sinh ?ã tung ra các s?n ph?m m?i nh?m ?a d?ng h?n v? m?u mã, và ch?ng lo?i s?n ph?m theo ?ó c?ng không th? thi?u các chính sách ?u ?ãi hay ch??ng trình khuy?n m?i. Th? nh?ng, là không ph?i hãng thi?t b? v? sinh nào tung ra các chi?n l??c này ??u ???c ng??i tiêu dùng l?a ch?n vì hi?n nay ng??i tiêu dùng Vi?t ?ã có xu h??ng s? l?a ch?n s?n ph?m c?a các th??ng hi?u n?i ti?ng, và uy tín ??ng ??u th? tr??ng nh?ng th??ng hi?u ??n t? Nh?t B?n là tiêu bi?u nh?t hi?n nay.

Trong s? không nhi?u các th??ng hi?u thi?t b? v? sinh có ngu?n g?c tù Nh?t B?n, thì Inax hi?n ?ang là th??ng hi?u s? 1 nh?n ???c s? quan tâm l?n nh?t c?a ng??i tiêu dùng Vi?t. Có h?n 20 n?m có m?t và phát tri?n trên th? tr??ng Vi?t, thi?t b? v? sinh Inax ?ã ghi ?i?m b?i các s?n ph?m tiên phong, và áp d?ng công ngh? t?i tân, tính n?ng v??t tr?i hoàn toàn so v?i nh?ng thi?t b? có cùng phân khúc. Và n?i b?t nh?t hi?n nay ph?i nh?c ??n là nh?ng chi?c b?n c?u Inax ?ang ???c ?ng d?ng công ngh? ??t phá s? 1 th? gi?i Aqua Ceramic.

???c bi?t s? v? sinh Aqua Ceramic có ??c tính là siêu ?a n??c, nó cho phép n??c len l?i vào b? m?t s?, và nâng b?ng v?t bám b?n r?i cu?n trôi nó ?i giúp ti?t ki?m t?i ?a th?i gian, và công s?c m?i l?n c? r?a. Và hi?u qu? làm s?ch c?a m?i l?n x? n??c trong b?n c?u Inax cao h?n h?n so v?i các lo?i b?n c?u s? d?ng s? thông th??ng khác. Cùng v?i ?ó, Aqua Ceramic còn ?em l?i kh? n?ng ch?ng bám c?n silica t?i ?a cho b? m?t c?a s? ?? ??m b?o gi? màu tr?ng sáng su?t hàng tr?m n?m, ?ó là ?i?u luôn n?m trong kì v?ng ng??i tiêu dùng Vi?t mà ch?a có s?n ph?m nào tr??c ?ây ?áp ?ng ???c, nó ?ã thu hút ???c s? quan tâm c?a ?ông ??o ng??i tiêu dùng, và ??c bi?t là các bà n?i tr?.

Ngoài mong mu?n là ???c ?áp ?ng, và khi mua thi?t b? v? sinh Inax ??c bi?t là b?n c?u Inax trong d?p cu?i n?m này, thì  ng??i mua hàng s? có c? h?i s? h?u nh?ng s?n ph?m b?n c?u Inax công ngh? Aqua Ceramic có giá ?u ?ãi lên t?i 50%, ngoài ra nhi?u combo thi?t b? v? sinh Inax c?ng có ???c khuy?n m?i v?i chính sách c?c k? h?p d?n khác. ?ó có l? c?ng là 1 mong mu?n mà ng??i tiêu dùng Vi?t nào c?ng mong ch? khi mua thi?t b? v? sinh d?p cu?i n?m.

V?i các mong mu?n mà ng??i tiêu dùng Vi?t ch? ??i trong d?p cu?i n?m, khi mua thi?t b? v? sinh Inax s? ?áp ?ng ???c t?t c?. Và ?? ?áp ?ng t?t h?n các mong mu?n này, thì duy nh?t t?i siêu th? thi?t b? v? sinh Inax Bmart ?ã và ?ang có ch??ng trình gi?m giá mua hàng v?i giá tr? KH?NG dành cho khách hàng giúp cho ng??i mua hàng ti?t ki?m t?i ?a chi phí và gia t?ng l?i ích. Chính vì v?y mà các khách hàng nào d? ??nh s? mua thi?t b? v? sinh trong d?p cu?i n?m này thì nên ??n Bmart th?t s?m nhé.

?? ???c t? v?n và h? tr? m?i thông tin, quý khách hàng có th? ??n tr?c ti?p Bmart:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *