Hướng dẫn chọn sen vòi tắm nhiệt độ chất lượng cao

??c ?i?m n?i b?t c?a sen t?m nhi?t ?? là gì?

–   Vòi sen t?m nhi?t ??thi?t b? v? sinh cao c?p ?ánh giá cao ki?u dáng hay m?u mã, tính n?ng ch?t li?u t?t.

–   V?i tính ti?t ki?m n??c t? bát sen nên sen t?m nhi?t ?? ghi ?i?m và ???c r?t là ng??i dùng ?ánh giá cao.

–   Tay g?t sen t?m nhi?t ??  h?u h?t ???c thi?t k? hình vòng giúp ng??i s? d?ng th?y ti?n ích d? dàng nh?ng thao tác ?óng m?. Van ??a sen t?m làm b?ng s? ch?ng c?n b?n,làm sen t?m s?ch s? và giúp ti?t ki?m c? th?i gian v? sinh.

–    V?i môi tr??ng ti?p xúc v?i n??c. Môi tr??ng nóng – l?nh ,th?i ti?t có thay ??i ??t ng?t thì s? d?ng sen t?m nhi?t ?? là c?c kì h?u ích ti?n d?ng.

Cách ch?n vòi sen t?m nhi?t ?? ch?t l??ng

V?i th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay có vô vàn m?u s?n ph?m sen vòi t?m nhi?t ??, ?? l?a ch?n lo?i ch?t l??ng, và ??p c?n ??m b?o  tiêu chí :

–  Ch?t li?u ??ng b?n ch?c, s?n xu?t 100% ??ng thau nguyên ch?t, hàm l??ng chì ph?i<0.25% an toàn cho ng??i s? d?ng

–  D? dàng tháo l?p, v? sinh.Vi?c ch?n sen t?m nhi?t ?? kêt c?u thông minh, d? tháo ??u vòi ?? v? sinh nhanh chóng.

–  L?p m?: L?p m? sen t?m nhi?t ?? luôn sáng bóng v?i th?i gian

–  Áp l?c dòng ch?y: Áp l?c ch?y l?n, dòng n??c m?nh là tiêu chí k? quan tr?ng ?ánh giá ch?t l??ng s?n ph?m sen vòi.

–  K?t c?u trong b?n v?ng: V?i ?? dày ?úc t? ??ng nguyên ch?t, sen t?m nhi?t ?? ??m b?o áp l?c dòng ch?y m?nh m? .

Hy v?ng thông tin chia s? trên ?ây s? giúp các gia ?ình l?a ch?n s?n ph?m sen t?m nhi?t ?? phù h?p, ?ng ý nh?t.

Liên h?:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

Tags:sen nhi?t ??,sen t?m nhi?t ??,vòi sen nhiêt ??,sen cây ?i?u ch?nh nhi?t ??,sen t?m ?i?u ch?nh nhi?t ??,sen cây nhi?t ??,vòi sen ?i?u ch?nh nhi?t ??,sen nhi?t ?? giá r?,sen nhi?t ?? giá r? nh?t hà n?i,sen nhi?t ?? moen

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *