Dùng Sen tắm nóng lạnh Inax không chỉ Khỏe mà còn Đẹp

Sen t?m nóng l?nh Inax là thi?t b? phòng t?m ?ã quá quen thu?c v?i ng??i tiêu dùng Vi?t, có m?u mã ??p, và ch?t l??ng t?t ??ng th?i còn có tác d?ng t?t t?i s?c kh?e c?ng nh? s?c ??p c?a ng??i dùng.

Hãy cùng Bmart tìm hi?u nh?ng l?i ích v? s?c kh?e mà s?n ph?m sen t?m nóng l?nh Inax mang l?i nhé.

L?i ích t? ch? ?? n??c nóng c?a sen t?m nóng l?nh Inax v?i s?c kh?e

Dòng sen t?m nóng l?nh Inax có ch?c n?ng ?i?u ch?nh n??c nóng có tác d?ng vô cùng t?t cho c? th? chúng ta, n??c nóng ???c tích h?p s?n trong thi?t b?, các b?n không c?n ph?i g?n thêm m?t vòi nóng khác bên ngoài vào thôi.

Các nhà khoa h?c ?ã ch?ng minh r?ng, vi?c t?m n??c nóng sau m?t ngày làm vi?c v?t v? s? giúp ??u óc c?a b?n th? giãn,ch?c n?ng massage các huy?t ??o kích thích các m?ch máu tu?n hoàn, và giúp các t? bào h?i sinh và kh?e m?nh.

T?m b?ng n??c nóng t? sen t?m Inax s? giúp gi?m các tri?u ch?ng ?au c? do ng?i hay là ??ng nhi?u trong công vi?c h?ng ngày. Nh?t là dòng sen t?m cây Inax có áp l?c n??c ?n ??nh, nh?ng tia n??c nh? nh?ng cây kim châm vào nh?ng vùng c? nh?c m?i, và giúp l?u thông và giãn n? thành m?ch máu, nó t?o nên m?t c?m giác th? giãn.

Không ch? có th?, sen t?m Inax v?i ch? ?? n??c nóng là gi?i pháp giúp b?n ch?m sóc s?c ??p hi?u qu? nh?tmà không c?n t?n ti?n

– ??i v?i các b?n da nh?n: Khi t?m v?i sen t?m nóng l?nh Inax s? giúp r?a s?ch nh?ng ch?t b?i b?n bám trên da, và tái t?o làn da m?t cách t? nhiên.

– V?i vi?c t?m b?ng sen vòi Inax còn là gi?i pháp h?u hi?u ?? gi? gìn cho khuôn ng?c s?n ch?c kh?e m?nh h?n. V?i tia n??c ?m nóng phun m?nh lên b?u ng?c và massage th?t là nh? nhàng quanh b?u ng?c, nó s? giúp cho các c? nâng ng?c m?nh h?n và khuôn ng?c s? trông s?n ch?c h?n, g?n gàng.

Ch?c n?ng n??c l?nh t? sen t?m Inax tuy?t v?i cho th? giãn tho?i mái

N?u nh? ch?c n?ng t?m n??c nóng c?a sen t?m Inax là gi?i pháp ch?m sóc c? th? tuy?t v?i thì v?i ch?c n?ng t?m n??c l?nh l?i giúp b?n th? giãn và gi?i t?a stress nhanh nh?t có th?. N?u nh? b?n mu?n c?i thi?n s? t?p trung h?n, các b?n nên t?m d??i vòi n??c l?nh Inax tr??c khi ?i làm m?i ngày. Lúc này máu tu?n hoàn kh?p c? th?, và nh?p tim s? t?ng lên, nó giúp b?n t?p trung, và tràn ??y n?ng l??ng cho ngày m?i vui t??i và ??t hi?u qu? t?t nh?t cho công vi?c.

Ngoài ra, t?m d??i vòi n??c l?nh s? giúp kích thích các ??u dây th?n kinh, và g?t b? s? l??i bi?ng và c?m giác bu?n ng?, giúp cho b?n m?t kh?i ??u ??y ??ng l?c vào bu?i sáng. T?m b?ng n??c l?nh, thì não b? c?a b?n s? ???c kích ho?t, và c? th? tràn ??y sinh l?c, n?ng l??ng cho ngày dài.

Bên c?nh ?ó, khi c? th? ti?p xúc v?i n??c l?nh trong lành c?a dòng sen t?m Inax s? kích thích vi?c s?n xu?t nh?ng ch?t béo màu nâu,nó ??t cháy n?ng l??ng nhi?u h?n. B?i v?y nên n?u mu?n gi?m béo hi?u qu?, các b?n hãy t?m n??c l?nh d??i vòi t?m hoa sen Inax vào m?i bu?i sáng nhé, s? r?t hi?u qu?.

?i?u thú v? n?a là khi t?m sen t?m Inax ch? ?? n??c l?nh s? cho giúp l? chân lông, và l?p bi?u bì s?n ch?c, giúp làm gi?m l??ng b?i b?n tích t? tr? l?i. Và ?i?u ?ó s? giúp da sáng m?n.

N?u nh? b?n ?ang mong mu?n ch?n mua sen t?m nóng l?nh Inax chính hãng, có giá t?t hãy liên h?:

BMART – NHÀ CUNG C?P THI?T B? V? SINH CHÍNH HÃNG T?I VI?T NAM

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: 02 Võ Chí Công – C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

 

 

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *