Có nên thiết kế bồn cầu vệ sinh chung phòng tắm hay không?

Hi?n nay do mu?n ti?t ki?m di?n tích, và ?? thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng, có nhi?u gia ?ình ?ã thi?t nhà t?m chung v?i nhà v? sinh c?a mình. Trong khi ?ó các thi?t b? v? sinh nh? là b?n c?u, và b?n ti?u là n?i không khí ô nhi?m b?c lên khá n?ng mùi và ??c h?i, th? có nên thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i phòng t?m không ?ây?

Có nên thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i phòng t?m hay không?

Trong r?t nhi?u c?n nhà sang tr?ng, thì nhà t?m ???c thi?t k? r?t c?u k?, nh?ng b?n c?u v? sinh l?i n?m ngay trong nhà t?m, vi?c thi?t k? này có nh??c ?i?m sau ?ây:

– B?n c?u là n?i không khí r?t ô nhi?m, b?c lên r?t n?ng và ??c h?i. Và ??c bi?t khi vào ban ?êm không khí t? d??i m?t ??t s? b?c lên v?i t?n su?t r?t cao. N?u t?m lâu trong nhà t?m này ??ng ngh?a chúng ta s? hít ph?i m?t kh?i l??ng l?n không khí ô nhi?m vào ph?i mình. H?n n?a vi?c t?m v? sinh v?i m?c ?ích là ?em ??y c?m giác s?ch s?, s?ng khoái và th? giãn n?u nh? b?n v?a t?m v?a hít khí hôi th?i thì vi?c t?m r?a không có l?i ích gì n?a mà còn ph?n tác d?ng.

– B?t ti?n trong sinh ho?t hang ngày: nhi?u gia ?ình v?n ngh? là thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i nhà t?m s?  r?t ti?n l?i nh?ng th?t ra không ph?i v?y. Trong cùng m?t th?i gian mà ng??i này mu?n t?m thì l?i ph?i ??i ng??i kia dùng b?n c?u xong, s? m?t nhi?u th?i gian và t?o c?m giác r?t khó ch?u, b?c b?i.

– G?p tr? ng?i khi mà s? c? b?n c?u x?y ra. Và khi có s? c? v?i b?n c?u hay là nhà t?m, khi ?ó thì ng??i s? d?ng g?p khó kh?n trong s? d?ng c? hai.

V?i các nh??c ?i?m nh? trên thì n?u có ?i?u ki?n các b?n không nên thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i nhà t?m nhé. Tuy nhiên v?i các c?n nhà ph? do b? gi?i h?n v? di?n tích, vi?c b?t bu?c ph?i thi?t k? nhà v? sinh chung v?i phòng t?m thì các b?n c?n l?u ý nh?ng ?i?u sau khi thi?t k? chúng

Các ?i?u c?n l?u ý khi thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i nhà t?m

– C?n b? trí 1 cách khoa h?c, và ??t b?n c?u cách xa n?i t?m

– Th??ng xuyên v? sinh nhà t?m s?ch s?, và ??c bi?t là nh?ng thi?t b? v? sinh nh? là b?n c?u và b?n ti?u

– Nên s? d?ng các dòng s?n ph?m b?n c?u v? sinh chính hãng, và ??m b?o ch?t l??ng h?n ch? t?i thi?u các s? c? h?ng hóc. Vì nó s? ?nh h??ng ??n c? không gian t?m c?a b?n.

– T?t nh?t là nên s? d?ng b?n c?u kháng khu?n Inax s? h?n ch? t?i ?a s? sinh sôi phát tri?n c?a vi khu?n, và ??m b?o s?c kh?e c?a b?n

Trên ?ây là các chia s? c?a chúng tôi trong câu h?i: “có nên thi?t k? b?n c?u v? sinh chung v?i phòng t?m không”. Chúng tôi hy v?ng nh?ng thông tin này s? giúp ích b?n trong vi?c s? d?ng thi?t b? v? sinh, và phòng t?m hi?u qu?, luôn ??m b?o an toàn s?c kh?e.

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *