Chậu rửa inax đặt bàn hiện đại hơn cho phòng tắm gia đình bạn

m?t trong nh?ng th??ng hi?u uy tín nh?t, thi?t b? v? sinh Inax s? h?u nhi?u s?n ph?m ?a d?ng v? thi?t k? và ki?u dáng. Trong ?ó dòng s?n ph?m ch?u r?a inax luôn ???c s? ?ánh giá cao c?a ng??i tiêu dùng.

?u ?i?m v??t tr?i nh?t c?a ch?u r?a inax ??t bàn là mang ??n cho không gian phòng t?m thêm sang tr?ng và hi?n ??i h?n. ???c s?n xu?t d?a trên công ngh? tiên ti?n v?i  nh?ng thành ph?n ch? y?u t? b?t ?á nhân t?o, không hàn,  luôn không n?i ??m b?o tính th?m m? và an toàn cao nh?t.

Khi s? d?ng ch?u r?a, thì ng??i tiêu dùng luôn chú ý ??n tính an toàn ??u tiên. ?á nhân t?o hoàn toàn ?áp ?ng ???c yêu c?u ?ó c?a khách hàng. Ch?u r?a inax ??t bàn nhân t?o không ??c h?i v?i ng??i s? d?ng, và d? dàng v? sinh. Vì b?n thân ?á nhân t?o là  m?t v?t li?u ??c không có l? r?ng không cho phép n??c hay b?i l?t vào các khe n?t;  giúp lo?i b? n?m m?c và vi khu?n phát tri?n.

C?ng nh? các ch?u r?a inax khác, thì ?ây là lo?i s?n ph?m không th?m n??c, và không bám b?n, không b? n?m m?c, và d? dàng làm s?ch. Và giá thành c?a ch?u ?á nhân t?o c?ng vì th? mà ??t h?n, và hi?n t?i trên th? tr??ng giá c?a ch?u r?a inax ??t bàn là vào kho?ng vài tri?u ??ng trên m?t s?n ph?m, m?c giá chênh l?ch so v?i các s?n ph?m ch?t li?u khác. ?ó c?ng là n?i ??n ?o khi mua hàng c?a ng??i tiêu dùng có m?c thu nh?p trung bình th?p.

??c bi?t h?n là ch?u r?a inax ??t bàn có ?? b?n cao, và không b? ?n mòn b?i hóa ch?t khác. Sau m?t th?i gian s? d?ng, thì chúng ta có th? s?a ch?a và làm m?i nó b?ng các t?m lau chùi thông th??ng ho?c là chuyên d?ng. Nh?ng v?t ? có th? t?y b? d? dàng h?n. N?u b? v? có th? s?a ch?a b?ng cách là n?i l?i b?ng keo và ?ánh bóng l?i nh? m?i.

Ngoài ra, ??  có th? t?ng thêm s? sang tr?ng hi?n ??i m?i m? cho không gian phòng t?m, và thi?t b? v? sinh Inax còn m? r?ng s?n xu?t thêm m?t s? dòng các s?n ph?m cao c?p nh? b?n c?u Inax, b?n t?m Inax, sen vòi Inax…vv

Bmart ??n v? cung c?p ch?u r?a inax ??t bàn ch?t l??ng nh?t hi?n nay

Luôn c? g?ng ?áp ?ng t?t nh?t, và mang l?i nhi?u l?i ích cho khách hang c?a mình. D?a trên kinh nghi?m lâu n?m, Bmart luôn cam k?t ??m b?o cho t?ng m?u s?n ph?m. ??n v?i Bmart, quý khách có th? yên tâm l?a ch?n ch?u r?a inax ??t tiêu chu?n qu?c t? t?i Bmart. M?i thông tin chi ti?t liên h? theo ??a ch? sau:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *