Category Archives: Tin tức

Mua thi?t b? v? sinh phòng t?m giá r? nh?t ? ?âu ? ??i v?i  ng??i tiêu dùng  khi ?i mua  s?n ph?m thi?t b? phòng t?m , thi?t b? nhà t?m cao c?p thì h?  phân vân và ch?abi?t ??a ch? mua, hay mua thi?t b? v? sinh ? ?âu có giá r? nh?t. Khi […]

Cùng v?i ch?u r?a bát là vòi r?a bát, ?ó là v?t d?ng không th? thi?u trong phòng b?p gia ?ình. Và c?ng gi?ng nh? các s?n ph?m khác, giá c? luôn là m?t v?n ?? ???c khách hàng quan tâm t?i nh?t. V?y vòi r?a bát giá r? và ch?t l??ng thì mua ? ?âu ?ây? Lúc […]

B?n ?ang b?i r?i gi?a r?t nhi?u m?u mã, và ch?ng lo?i b?n c?u Inax? V?y b?n c?u Inax lo?i nào t?t nh?t? Lo?i b?n c?u nào, và m?u b?n c?u nào m?i là l?a ch?n phù h?p nh?t? D??i ?ây là nh?ng g?i ý có th? giúp b?n d? dàng l?a ch?n lo?i b?n […]

Trên th? tr??ng thi?t b? v? sinh hi?n nay có nhi?u dòng b?n c?u nh? là: b?n c?u 1 kh?i, b?n c?u 2 kh?i,b?n c?u treo t??ng, hay b?n c?u ?i?n t?…vv. M?i lo?i b?n c?u ??u có các ?u ?i?m n?i b?t, và phù h?p v?i t?ng nhu c?u s? d?ng riêng bi?t. Tuy nhiên b?n c?u […]

Sen t?m nóng l?nh Inax là thi?t b? phòng t?m ?ã quá quen thu?c v?i ng??i tiêu dùng Vi?t, có m?u mã ??p, và ch?t l??ng t?t ??ng th?i còn có tác d?ng t?t t?i s?c kh?e c?ng nh? s?c ??p c?a ng??i dùng. Hãy cùng Bmart tìm hi?u nh?ng l?i ích v? s?c kh?e mà […]

Th? tr??ng thi?t b? v? sinh tràn lan v? m?u mã, ki?u dáng, ch?ng lo?i, th??ng hi?u, giá thành, có nhi?u khách hàng c?m th?y khá hoang mang khi ?i ch?n các thi?t b? nhà t?m, và nh?t là khi nhi?u ch? c?a hàng ??i lý l?i n?m b?t ???c nhu c?u mua thi?t b? v? sinh […]

S? d?ng sen vòi ??ng b? Inax t?o nên s? nh?t quán và luôn ??m b?o tính th?m m? hoàn h?o nh?t cho m?i phòng t?m.nh?ng ?u ?i?m,tính n?ng riêng c?a t?ng b? sen vòi Inax s? ch?c ch?n b?n s? có ???c nh?ng tr?i nghi?m vô cùng thú v? khi dùng. Sen vòi ??ng b? Inax […]

??a ch? bán thi?t b? v? sinh American Standard giá r? nh?t t?i Hà N?i. B?n  tham kh?o bi?t chi ti?t nhé. B?n có nhu c?u mua s?n ph?m thi?t b? v? sinh American Standard chính hãng và  mu?n tìm  ??a ch? uy tín bán  s?n ph?m American Standard giá thành r? nh?t th? tr??ng? V?y b?n ??c bài […]

BMART – ??i lý thi?t b? v? sinh Inax uy tín s? 1 th? tr??ng chuyên phân ph?i nh?ng s?n ph?m thi?t b? v? sinh Inax chính hãng v?i giá r? nh?t th? tr??ng hi?n nay dành cho m?i khách hàng Gia ?ình b?n ?ang mu?n tìm ki?m ??i lý thi?t b? v? sinh Inax chính hãng ?? […]