Category Archives: Tin tức

Vi?c ch?n l?a b? thi?t b? v? sinh Inax ?em l?i cho các b?n nhi?u l?i ích h?n h?n so v?i mua t?ng s?n ph?m riêng l?. Thi?t b? v? sinh Inax là th??ng hi?u c?a Nh?t B?n ch?t l??ng, và s?n xu?t trên h? th?ng dây chuy?n công ngh? máy móc hi?n ??i nh?t, quy […]

B?n mong mu?n mua thi?t b? v? sinh ch?t l??ng cao, b?n ??p và ti?t ki?m n??c hi?u qu? cao? Hãy cùng ?i?m qua các dòng thi?t b? v? sinh Inax ti?t ki?m n??c hi?u qu? d??i ?ây nhé. Mua thi?t b? v? sinh ti?t ki?m n??c luôn luôn là tiêu chí m?i khách hàng ??u mong […]

Chia s? c?a b?n Minh t?i Hà ?ông là: Hi?n nay tôi ?ang s? h?u m?t nhà ngh? không giám nói là nó hoành tránh, ??ng c?p l?ng l?y sa hoa tuy nhiên ?ó c?ng là ?i?u m? ??c c?a r?t nhi?u ng??i khác. ?i?u khi?n tôi không hài lòng nh?t và c?ng nó là […]

Mua s?m tr?c tuy?n  vòi t?m hoa sen cây   giá r? t?i BMART mang l?i   nhi?u   ti?n l?i, ?a d?ng . Quý khách d? dàng   ch?n   s?n ph?m phù h?p v?i ngôi nhà   mình cùng chi phí giá   th?p. Chúng tôi mang t?i   s?n ph?m chính nh? sen t?m, sen cây, vòi hoa sen… giúp b?n hoàn […]

B?n ?ang c?n ch?n mua thi?t b? v? sinh cho gia ?ình mình tuy nhiên th?y th?c m?c vì sao s? v? sinh c?a Inax nh? b?n c?u Inax, và ch?u r?a Inax l?i có s? l??ng l?n ng??i mua ??n nh? v?y? Khi mua thi?t b? v? sinh cho phòng t?m nhà mình, b?n c?u và […]

Vòi ch?u r?a m?t giá r? t?i Hà N?i thì có vô vàn các c?a hàng bán, tuy nhiên làm sao ?? ch?n s?n ph?m ch?t l??ng cao, mà có giá l?i bình dân b?o hành uy tín ?ây? Hãy cùng BMART ?i tìm l?i gi?i ?áp nhé. Vòi ch?u r?a m?t là m?t thi?t b? không […]

??i lý thi?t b? v? sinh t?i khu v?c long biên Hà N?i Gia ?ình ?ang có nhu c?u tìm ??i lý thi?t b? v? sinh ? khu v?c Long Biên Hà N?i và nhu c?u mua thi?t b? v? sinh giá r? nh?t t?i long biên thì nên mua t?i ??i lý hay c?a hàng […]