Category Archives: Tin tức

Ch?u r?a American Standard ví nh? là “Linh h?n” không gian phòng t?m, thi?t k? tinh t?,và sang tr?ng, nhi?u tính n?ng dòng thi?t b? v? sinh chinh ph?c khách hàng t? cái nhìn ??u tiên. American Standard -nhà s?n xu?t và là nhà cung c?p thi?t b? v? sinh uy tín, ?? tin c?y cao. […]

Khi ch?n l?a thi?t b? v? sinh và b? trí cho phòng t?m nh? h?p thì ch?c h?n ?ã khi?n các b?n g?p không ít ?au ??u. Th? nh?ng vi?c l?a ch?n thi?t b? v? sinh thông minh ngay t? ??u và bài trí chúng tinh t? thì phòng t?m c?a b?n dù có ch?t h?p nh?ng […]

N?u nh? b?n ?ang ?au ??u l?a ch?n gi?a r?t nhi?u s?n ph?m thi?t b? v? sinh và ?ang phân vân không bi?t nên ch?n thi?t b? v? sinh Inax không? Chúng ta hãy cùng tìm l?i gi?i ?áp ?? có ???c s? l?a ch?n t?t nh?t ngay bây gi?. V?i r?t nhi?u hãng s?n […]

Thi?t b? v? sinh B-MART m?i nh?t, giá r? nh?t t?i Hà N?i Thi?t b? v? sinh là  thi?t b? v? sinh cao c?p ???c gia ?ình Vi?t ?a chu?ng ,tin dùng. Trên th? tr??ng hi?n có ??a ch? cung c?p s?n ph?m c?a các hãng nh? MOEN , TOTO , Inax. Do ?ó, báo giá thi?t […]

B?n ?ang g?p khó kh?n trong vi?c là không bi?t mua thi?t b? v? sinh Inax ? ?âu? Các b?n mu?n mua thi?t b? v? sinh Inax t?i Hà N?i nên ?ang tìm ??i lý thi?t b? v? sinh Inax? Mua thi?t b? v? sinh Inax hi?n nay khá là d? dàng b?i b?t c? ?âu c?ng […]

Thi?t b? nhà t?m TOTO và MOEN hay INAX ??u ?ã n?i ti?ng v? ch?t l??ng hàng ??u M? c?ng nh? Nh?t B?n, v?y thì vòi lavabo nóng l?nh có t?t không ? Các b?n cùng Công ty TNHH BMART ?i tìm l?i gi?i ?áp  . Ngày nay, vòi lavabo nóng l?nh là  thi?t b? v? sinh không bao […]

Hi?n nay do mu?n ti?t ki?m di?n tích, và ?? thu?n ti?n trong vi?c s? d?ng, có nhi?u gia ?ình ?ã thi?t nhà t?m chung v?i nhà v? sinh c?a mình. Trong khi ?ó các thi?t b? v? sinh nh? là b?n c?u, và b?n ti?u là n?i không khí ô nhi?m b?c lên khá n?ng […]

??a ch? mua vòi sen t?m nóng l?nh t?i hà n?i giá r? nh?t Th? tr??ng Sen vòi , sen t?m nóng l?nh t?i hà n?i  ?ang r?t ???c nhi?u ng??i quan tâm và nóng d?n lên,?? mua sen vòi nóng l?nh ? ?âu ch?t l??ng giá r? thì  không ph?i d? dàng và tìm ki?m ??n gi?n […]

Là m?t trong nh?ng th??ng hi?u uy tín nh?t, thi?t b? v? sinh Inax s? h?u nhi?u s?n ph?m ?a d?ng v? thi?t k? và ki?u dáng. Trong ?ó dòng s?n ph?m ch?u r?a inax luôn ???c s? ?ánh giá cao c?a ng??i tiêu dùng. ?u ?i?m v??t tr?i nh?t c?a ch?u r?a inax ??t bàn là mang ??n […]