Category Archives: Tin tức

BMART hi?n ?ang là ??n v? phân ph?i thi?t b? v? sinh Inax có báo giá thi?t b? v? sinh Inax ?u ?ãi nh?t th? tr??ng, có nhi?u khách hàng tham kh?o và ?ang th?c m?c t?i sao BMART l?i có báo giá ?u ?ãi nh? v?y? Nhi?u gia ?ình khi có d? ??nh mua […]

Cu?i n?m là th?i ?i?m mùa thi?t b? v? sinh, b?i v?y mà nhu c?u mua s?m lúc này c?ng t?ng v?t, th? nh?ng vào th?i ?i?m cu?i n?m nay, thì khách hàng c?ng có nh?ng mong mu?n, và xu h??ng m?i v? s?n ph?m Cu?i n?m th??ng là d?p nh?ng công trình xây d?ng […]

Hi?n nay có nhi?u ng??i ?ang lan truy?n thông tin ca ng?i b?n c?u Inax v?i nh?ng tính n?ng v??t tr?i, và ?ây có ph?i là s? th?c, các thông tin này s? ???c phanh phui ngay bây gi? N?u d?o quanh th? tr??ng thi?t b? v? sinh 1 vòng b?n s? th?y Inax hi?n nay là th??ng hi?u […]

B?n c?u Inax là dòng thi?t b? v? sinh ?ang ???c nhi?u khách hàng l?a ch?n, ?ó c?ng là dòng s?n ph?m ???c Inax chú tr?ng và ??u t? nhi?u, nh?ng khi ?i mua b?n c?u Inax,  thì ng??i s? d?ng c?ng c?n chú ý m?t s? ?i?m h?n ch? c?a s?n ph?m. B?n c?u […]

B?n c?u là thi?t b? v? sinh thi?t y?u ? phòng t?m, nh?ng cách l?a ch?n b?n c?u th? nào ?? s?n ph?m v?a hi?u qu?, l?i v?a th?m m? l?i ti?n nghi,hi?n ??i thì c?n ph?i h?c h?i cách ch?n c?a Nh?t. B?n c?u v?n là 1 trong nh?ng thi?t b? v? sinh c? b?n […]

Sau ?ây là ??a ch? bán s?n ph?m n?i th?t phòng t?m có giá thành r? nh?t ? Hà N?i. Các b?n nên tham kh?o ngay ?? bi?t chi ti?t ??a ch? siêu th? ?ó. Hi?n t?i,  thì ?ang là mùa khách hàng ?i mua s?m s?n ph?m n?i th?t phòng t?m cho gia ?ình. Vì nh?ng […]

Khi s? h?u phòng t?m nh?, các b?n ?ã t?ng loay hoay tìm gi?i pháp sao cho có th? n?i r?ng không gian phòng t?m t?i ?a nh?t có th?, t?o c?m giác tho?i mái khi dùng. Tuy nhiên v?n không mang l?i hi?u qu? cao. T? tin là nhà phân ph?i thi?t b? v? […]

Vòi ch?u INAX và sen t?m INAX là các thi?t b? v? sinh INAX ???c s? d?ng ph? bi?n trong nhi?u gia ?ình. Th? nh?ng tình tr?ng vòi n??c và sen t?m b? ng? vàng, và hoen ? hay là sùi lên các m?ng s?n khi?n không gian phòng t?m tr? nên kém v? sinh và r?t m?t […]