Category Archives: Tin tức

M?c dù trên th? tr??ng hi?n nay có khá nhi?u th??ng hi?u thi?t b? v? sinh, tuy nhiên B?n c?u Caesar v?n luôn luôn ???c tin t??ng và s? d?ng nhi?u nh?t ?ó chính là vì 5 lý do sau ?ây: B?n c?u Caesar là thi?t b? v? sinh có th??ng hi?u uy tín B?n c?u Caesar […]

Sen vòi Inax ?ang là m?u thi?t b? v? sinh ???c r?t nhi?u gia ?ình Vi?t ?a chu?ng vì ???c thi?t k? v?i m?u mã ?a d?ng, có nhi?u ki?u dáng ??p m?t, có ch?t l??ng ??m b?o, và ?? b?n ??p cao, thân thi?n v?i ng??i dung, giá c? khá m?m. Theo ?ánh giá chung thì […]

Thi?t b? v? sinh Inax giúp ti?t ki?m công s?c và th?i gian c?a ch? em Thi?t b? v? sinh Inax h??ng t?i b?o v? s?c kh?e c?a ng??i tiêu dùng, và b?o v? môi tr??ng thông qua các công ngh? kháng vi khu?n. Môi tr??ng phòng phòng t?m th??ng ?m ??t, và r?t thu?n l?i […]

R?t nhi?u ng??i trong chúng ta hi?n ??u b? quên chi?c vòi hoa sen trong khi v? sinh nhà t?m gia ?ình. ?ó chính là n?i vi khu?n ?n n?p. Vòi hoa sen là n?i lý t??ng cho nhi?u lo?i n?m m?c và vi khu?n sinh sôi. theo Matthew Gebert, là nghiên c?u sinh thu?c tr??ng […]

Vòi r?a m?t Inax hi?n nay ???c s? d?ng khá ph? bi?n, nó luôn ???c ng??i tiêu dùng ?ánh giá  r?t cao v? m?u mã c?ng nh? ch?t l??ng. M?t trong nh?ng dòng s?n ph?m ???c khách hàng ??c bi?t chú ý ?ó là vòi r?a m?t Inax k?t h?p v?i sen t?m Inax. V?y lo?i […]

B?n ?ang th?c m?c không bi?t nh?ng s?n ph?m thi?t b? v? sinh INAX có ph?i cao c?p nh?t hi?n nay không ?? Gi? hãy ??c bài vi?t ?? bi?t chi ti?t nhé. Hi?n nay, ?ang có nhi?u khách hàng hay ??t ra các d?ng câu h?i nh? là: s?n ph?m thi?t b? v? sinh INAX […]