Cách chọn vòi rửa chén bát cho phòng bếp

Vòi r?a có t?n su?t s? d?ng nhi?u nh?t trong các ?? dùng gia d?ng, do ?ó nó c?n ??t các tiêu chí nh? b?n b?, có ?? ch?c n?ng c?n thi?t, thu?n ti?n, gi? ???c v? bóng ??p, và d? s?a ch?a, thay th?. D??i ?ây là cách l?a ch?n vòi r?a chén bát cho phòng b?p.

Các lo?i vòi r?a chén bát

Khi  l?a vòi r?a chén, ng??i dùng  xác ??nh nhu c?u s? d?ng ,  chi phí  ??u t? cho thi?t b?. N?u không mu?n chi tr? h?n  kho?ng t? 200 – 500.000 ??ng cho \ vòi n??c thì  có th? ch?n vòi r?a l?nh, n?u  mu?n m?t vòi n??c dùng  ???ng n??c nóng thì ch?n vòi n??c nóng l?nh, có 2 lo?i là tích h?p c? 2 ???ng ?ng d?n n??c l?nh và nóng  pha tr?n b?ng tay , ch?nh t? ??ng.

Các lo?i vòi r?a bát thông d?ng: Vòi r?a bát l?nh,hay Vòi r?a bát nóng l?nh g?n t??ngvòi nóng l?nh g?n ch?u,hay Vòi ?úc li?n,và vòi thay ??i ?? cao, hay vòi r?a ?ôi,và vòi r?a t?ng áp..

Có th? k?  các hãng cung c?p thi?t b? v? sinh , vòi n??c nhi?u ng??i quan tâm : Toto, Inax, Caesar, Viglacera….

Các ch?t li?u vòi khác nhau

Hi?n t?i có  lo?i vòi n??c  thi?t k?  nhà b?p v?i  ch?t li?u khác nhau : thép không g?, m? nickel, chrome,vaf  g?m… Do v?y   l?a ch?n vòi n??c phù h?p   b?n r?a   không gian xung quanh   nhà b?p ?? t?o   s? hài hòa   tính h?u d?ng c?n thi?t.

h

Kh? n?ng xoay linh ho?t

Vòi sen xoay chuy?n c?n thi?t cho b?n r?a chén bát. Vòi sen dài  ?ng linh ho?t  ?i?u khi?n ?? cao , thay ??i v? trí  vòi ra xa g?n  thu?n ti?n cho  công vi?c làm b?p. Còn  vòi n??c có th? xoay 90°, 180° , c? 360°  thích h?p cho  b?n r?a l?n.

Xác ??nh chi?u cao c?a vòi

Vòi r?a  phòng b?p có  nhi?u kích th??c ki?u dáng nhu c?u s? d?ng,  ki?u vòi ?úc  b?n h?n , có v? ??p sang tr?ng,l?i không thay ??i  ?? cao.

j

Có trang b? b? l?c hay không

?? ti?t ki?m b?n g?n thêm   b? l?c vào ??u vòi ?i?u ti?t gi?m   kho?ng 50%   n??c tiêu th?. Khi c?n n??c ch?y m?nh   g? b? l?c  , l??ng n??c   tr? l?i nhanh   bình th??ng. Không ch? v?y   b? l?c   ch?t l??ng cao có 3, 4 c?p l?c   có kh? n?ng l?c b?   ??c h?i, chlorine, hay các kim lo?i n?ng trong n??c.

L?u ý khi s? d?ng

Không   ?? bã chè, hay n??c r?a b?n, dùng hóa ch?t có   axit trong quá trình   d?ng ch?u ,vàvòi r?a vì chúng s?   ?nh h??ng   b? m?t ch?u r?a.N?u th?y   h? th?ng xiphông   nhi?u ???ng g?p khúc   ngo?n nghèo,?? tránh hi?n t??ng mùi thoát ra   t? mi?ng ga. Khi dùng,   có th? lo l?ng   b? t?c ngh?n ch?u,   tr??ng h?p này   th??ng xuyên tháo c?c h?ng rác   ?? rác, v? sinh   ki?m tra chúng.

??i   vòi r?a  r?t ít khi g?p s? c?. Nh?ng   quan tr?ng ? ?ây là   l?u ý vòi r?a   ???c quay ngang   trái qua ph?i và ng??c l?i   kh?u ?? cho phép, ko b? vòi lên trên , ?n xu?ng  s? khi?n vòi b? g?y tr?c  và rò r? n??c.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *