Cách chọn bồn cầu cho phòng tắm chuẩn phong cách Nhật

B?n c?u là thi?t b? v? sinh thi?t y?u ? phòng t?m, nh?ng cách l?a ch?n b?n c?u th? nào ?? s?n ph?m v?a hi?u qu?, l?i v?a th?m m? l?i ti?n nghi,hi?n ??i thì c?n ph?i h?c h?i cách ch?n c?a Nh?t.

B?n c?u v?n là 1 trong nh?ng thi?t b? v? sinh c? b?n và c?n thi?t ph?i có trong m?i phòng t?m và phòng v? sinh gia ?ình,. B?n c?u hi?n nay không còn ??n thu?n là thi?t b? giúp vi?c x? lý ch?t th?i c?a con ng??i mà nó còn có tác d?ng h? tr?, và c?i thi?n c?ng nh? có t?m ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a ng??i dùng. Ng??i Nh?t v?n kh?t khe trong m?i v?n ?? ngay c? khâu l?a ch?n b?n c?u cho phòng t?m, b?i v?y n?u quan tâm ??n s?c kh?e hay là s? ti?n l?i, và ti?n nghi khi s? d?ng b?n c?u thì chúng ta nên h?c cách l?a ch?n b?n c?u cho phòng t?m chu?n theo các tiêu chí c?a ng??i Nh?t B?n.

CH?N B?N C?U D?A VÀO KI?U DÁNG

B?n c?u hi?n nay khá ?a d?ng và phong phú v? thi?t k? và ki?u dáng. N?u nh? theo truy?n th?ng thì b?n c?u 2 kh?i v?i thi?t k? ??n gi?n là lo?i b?n c?u ???c l?a ch?n nhi?u nh?t. Tuy nhiên, ? hi?n nay t? xu h??ng thi?t k? phòng t?m ??n xu h??ng th?m m? c?ng nh? là yêu c?u c?a con ng??i v? công n?ng, và tính n?ng c?a s?n ph?m ngày càng ???c nâng cao h?n, vì v?y mà nh?ng ki?u b?n c?u hi?n ??i, c?i ti?n m?i hi?n ?ang là xu h??ng l?a ch?n cho phòng t?m hi?n ??i. Th? nh?ng, ng??i s? d?ng c?n ph?i cân nh?c, c?n c? vào ??c ?i?m ki?n trúc, không gian, và di?n tích phòng t?m ?? xác ??nh, l?a ch?n ki?u b?n c?u phù h?p thay vì ph?i l?a ch?n theo s? ?ông.

CH?N B?N C?U C?N C? VÀO L??NG N??C TIÊU TH?

Ng??i Nh?t luôn luôn l?a ch?n nh?ng thi?t b? thông minh, và hi?n ??i tuy nhiên ph?i t?i ?u chi phí, và ti?t ki?m t?i ?a m?i ngu?n n?ng l??ng, vì v?y mà khi ch?n b?n c?u nh?ng gia ?ình Nh?t luôn l?a ch?n các s?n ph?m ti?t ki?m ?i?n và ti?t ki?m n??c t?i ?a nh?t và chúng ta c?ng nên h?c theo cách l?a ch?n này vì chi phí ?i?n và n??c ? n??c ta r?t  t?n kém.

?ó là m?t tiêu chí quan tr?ng ?? l?a ch?n b?n c?u tuy nhiên nhi?u gia ?ình Vi?t th??ng b? b? qua hay hi?u sai. Trên th?c t?, và không ph?i b?n c?u có thùng ch?a n??c càng to thì nó càng t?n nhi?u n??c vì l??ng n??c tiêu th? ph? thu?c vào m?c x? ???c cài ??t c?a lo?i b?n c?u ??y. Chính vì v?y mà càng ngày càng có khá nhi?u hãng thi?t b? v? sinh cho ra ??i s?n ph?m b?n c?u v?i ch? ?? x? thông minh, ti?t ki?m n??c, ti?t ki?m ?i?n mà v?n luôn ??m b?o hi?u qu? t?t. 

CH?N B?N C?U D?A VÀO CH?C N?NG

??i ?a s? ng??i tiêu dùng Vi?t v?n luôn cho r?ng l?a ch?n b?n c?u thì ch? c?n quan tâm ??n ch?c n?ng x? là ???c r?i, tuy nhiên n?u nhìn sang Nh?t B?n chúng ta s? thèm mu?n chi?c b?n c?u thông minh v?i các ch?c n?ng t? ??ng, và tiên ti?n, hi?n ??i mà hi?n nay có r?t nhi?u gai ?ình Nh?t ?ang dùng.

Các lo?i b?n c?u này ???c trang b? b?ng ?i?u khi?n ?a ch?c n?ng, và cho phép ng??i s? d?ng ?i v? sinh luôn s?ch tay v?i nh?ng ch?c n?ng c?c kì hi?n ??i nh? là: t? ??ng ?óng m?, và t? x? n??c sau khi có ng??i ?i v? sinh, luôn hong khô b? ng?i liên t?c, và phát ti?ng n??c ch?y róc rách ?? át ?i nh?ng âm thanh t? nh?…vv, ??m b?o an toàn v? sinh tuy?t ??i cho ng??i dùng.

Tuy  nhiên giá thành c?a các lo?i b?n c?u ?i?n t? thông minhg nh? v?y l?i khá cao so v?i m?t b?ng chung tuy nhiên v?i l?i ích mà nó ?em l?i, và chúng ta nên xem xét ch?n mua các chi?c b?n c?u thông minh nh? v?y ?? hoàn thi?n các ti?n ích trong gia ?ình. T?i n??c ta hi?n nay ?ã có không ít gia ?ình, và công trình l?a ch?n các m?u b?n c?u ??y ch?c n?ng v??t tr?i.

CH?N B?N C?U V?I S? V? SINH CHU?N NH?T

Có l? có không ít ng??i v?n cho là các lo?i s? v? sinh ??u gi?ng nhau và có cùng màu tr?ng lúc ??u và chuy?n sang màu ? vàng sau 1 th?i gian dùng. Nh?ng th?c t? ?ây l?i là 1 quan ni?m sai l?m và Nh?t B?n là n??c tiêu bi?u minh ch?ng ?i?u này b?ng các nghiên c?u, và phát minh m?i ?ng d?ng vào nh?ng s?n ph?m s? v? sinh nh? b?n c?u ?? th?a mãn khách hàng s?ch s? và khó tính. M?t s? công ngh? tiêu bi?u nh? là công ngh? s? ch?u nhi?t FFC ?? t?o ra nh?ng m?u thi?t b? v? sinh có ???ng nét mang tính th?m m? cao, công ngh? Nano ?? s?n xu?t men siêu ch?ng b?n, và  không có mùi hôi và gi?m thi?u t?i ?a vi khu?n,…vv

M?i ?ây nh?t, thì hãng thi?t b? v? sinh Inax n?i ti?ng c?a Nh?t B?n ?ã ?ng d?ng công ngh? ??t phá s? 1 th? gi?i Aqua Ceramic vào nh?ng s?n ph?m s? v? sinh c?a mình. Và công ngh? này giúp cho b?n c?u Inax có kh? n?ng lo?i b? t?i ?a v?t b?n, v?t c?n n??c c?ng. Luôn ??m b?o tính s?ch s?, và duy trì ?? sáng bóng, công ngh? Aqua Ceramic còn là phát minh giúp cho vi?c c? r?a các thi?t b? v? sinh s? tr? nên nh? nhàng h?n ??i v?i ph? n? Nh?t. Hi?n nay Inax là hãng thi?t b? v? sinh ??u tiên trên th? gi?i ?ng d?ng công ngh? ??t phá này vào nh?ng s?n ph?m s? v? sinh c?a mình.

Nh?  có tính siêu ?a n??c c?a s? Aqua Ceramic, và n??c có th? lu?n vào gi?a b? m?t s? và v?t b?n, và t? ?ó nâng b?ng v?t b?n lên trên. Không c?n ph?i tiêu t?n quá nhi?u công s?c hay dùng hàm l??ng n??c quá l?n và ch?t t?y r?a mà bàn c?u v?n s?ch bóng, và tr?ng sáng m?t cách d? dàng là y?u t? v??t tr?i giúp cho công ngh? thông minh này ghi ?i?m trong m?t ng??i tiêu dùng. B?i v?y mà chúng ta c?ng nên h?c theo cách l?a ch?n này c?a ng??i Nh?t khi ch?n mua b?n c?u hay là các thi?t b? v? sinh s? khác. 

Nh? v?y, v?i c? 4 tiêu chí nêu trên hi?n nay ??u ?ang ???c ng??i Nh?t v?n d?ng khi mà ch?n mua b?n c?u, và ?ây ??u là nh?ng tiêu chí c? b?n và c?n thi?t cho các s?n ph?m công ngh?, hi?n ??i nh?t ?áp ?ng t?t nh?t ???c nh?ng yêu c?u ngày càng cao c?a ng??i tiêu dung hi?n nay. V?i ng??i tiêu dùng Vi?t,  v?i4 tiêu chí này hoàn toàn nên áp d?ng và c?n ph?i v?n d?ng tri?t ??, vì nó không ch? giúp chúng ta l?a ch?n ???c b?n c?u ch?t l??ng mag còn giúp chúng ta ti?t ki?m ???c r?t nhi?u kho?n chi phí l?n.

Hi?n t?i, gia ?ình b?n ?ang có nhu c?u tìm hi?u các s?n ph?m b?n c?u hay là các thi?t b? v? sinh công ngh? Nh?t B?n ?ang th?nh hành, thì có th? ??n tr?c ti?p siêu th? thi?t b? v? sinh Bmart  ?? ???c t? v?n và h? tr? t?t nh?t.

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/voi-chau-rua-mat-gia-re-o-ha-noi/

http://senvoicaocap.com/chia-se-kinh-nghiem-chon-voi-rua-bat-gia-re-cho-ban/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *