Các loại vòi rửa bát tốt nhất hiện nay

  bao nhiêu lo?i vòi r?a bát ?

Vòi n??c ? b?n r?a bát có th? chia làm  nhóm sau. L?u ý r?ng  s?n ph?m có th? thu?c h?n 1 trong nhóm này.

Vòi r?a bát nóng l?nh

Vòi r?a bát nóng l?nh làm b?ng ch?t li?u inox nh?m ch?u tác ??ng nhi?u ??. ?ôi khi chúng ta x? n??c nóng bát, ??a ??lo?i b? m? và vi khu?n. Vì v?y vòi r?a bát nóng l?nh ph?i có ch?t li?u kim lo?i.

Giá thành vòi r?a bát nóng l?nh khác nhau, r? ch? > h?n 100.000 ??ng. Nh?ng s?n ph?m các hãng l?n thì có lên vài tri?u ??ng.

Vòi r?a bát 3 ???ng n??c

?ây là lo?i vòi r?a bát hi?n ??i v?i 3 ???ng n??c. B?n s? d?ng các ???ng n??c vào m?c ?ích khác nhau thì r?a bát n?u ?n.??i l?i s? hi?n ??i thì vòi r?a bát 3 ???ng n??c có giá thành cao, là 2-3 tri?u ??ng /chi?c.

Vòi r?a bát nh?a

Là lo?i vòi r?a bát r? ti?n , ch?t li?u b?ng nh?a.Tuy v?y, ?? b?n kém nên vòi r?a bát ?ó hi?n ít ph? bi?n.

Vòi r?a bát inox

Ch?t li?u inox là ph? bi?n hi?n nay v?i lo?i vòi r?a bát, hay vòi t?m. Vì nó ??m b?o ch?c ch?n,b?n t?t.

Vòi r?a bát g?n t??ng

?ây là vòi r?a bát thi?t k? ?? l?p ??t vào t??ng. Nó có ch?t li?u inox.

Vòi r?a bát t?ng áp

Hi?n nay, ngoài vòi hoa sen t?ng áp có vòi r?a bát t?ng áp khá ph? bi?n. Lo?i vòi giúp dòng n??c ch?y m?nh và do ?ó b?n có th? làm s?ch bát, và ??a nhanh h?n.L?u ý , vòi r?a bát t?ng áp ch? có tác d?ng dòng n??c y?u v?a ph?i. Khi áp l?c ngu?n n??c y?u thì c?n tìm gi?i pháp khác nâng cao b? ch?a ,s? d?ng b?m t?ng áp.

Vòi r?a bát Hàn Qu?c

Vòi r?a bát t? Hàn Qu?c ???c yêu thích ??i v?i nhi?u ng??i. Nó  ?u ?i?m là ??p m?t, và ?? b?n t?t. M?t s? lo?i vòi r?a bát Hàn Qu?c k? ra là Kimwon ,JCL , Kosco, Daelim,Eco, Hado,Sobisung. Giá thành ph? bi?n cho chi?c vòi r?a bát này >2-3 tri?u.

Vòi r?a bát giá r? nh?t bao nhiêu?

M?t dù th? tr??ng có m?u mã vòi r?a bát b?ng inox giá r? t?m300 nghìn ??ngVì vòi r?a bát th??ng thao tác v?n, xoay nhi?u nên kém ch?t l??ng thì nhanh h?ng.

Vòi r?a bát hãng nào t?t nh?t?

Hi?n nay có hãng vòi n??c r?a bát khác nhau. M?c dù l?p ??t lo?i vòi khác ,v? c? b?n l?p ??t vòi r?a bát ??ng b? v?i thi?t b? khác là t?t nh?t. Vì v?y th??ng thì lúc l?p ??t hãng nào thì khi h?ng thay c?a hãng ?ó.

Vòi r?a bát hãng nào t?t nh?t

Vòi r?a bát Inax

Inax là th??ng hi?u n?i ti?ng v?i  s?n ph?m inox trong gia ?ìnhn, trong ?ó các lo?i vòi n??c.Vòi r?a bát Inax có giá >2-3 tri?u. Còn v?i lo?i vòi nóng l?nh dây rút thì giá là >7 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Toto

Thi?t b? v? sinh Toto c?ng có các thi?t b? b?n r?a , vòi r?a toto , v?i ch?t l??ng cao , giá thành t??ng ??i ?n ??nh,  ??c bi?t b?o hành dài lâu. Nh?ng so v?i Inax , vòi r?a Toto có giá thành cao.

Vòi r?a bát S?n Hà

S?n Hà – th??ng hi?u VN, lo?i vòi n??c r?a bát có ch?t l??ng ??ng ??u, giá thành t?1 tri?u > g?n 2 tri?u .

Vòi r?a bát Gorlde

?ây là s?n ph?m vòi r?a bát ?ài Loan, v?i m?u mã ch?c ch?n, ti?n d?ng, và?? b?n t?t.Vòi r?a bát Gorlde có giá ph? bi?n t?m1-2 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Hafele

?ây là vòi r?a bát cao c?p giá thành khá cao, ph? bi?n > 5-8 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Malloca

?ây là s?n ph?m vòi r?a bát t? Tây Ban Nha. Giá ph? bi?n  vòi r?a bát Malloca là trên d??i 2 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Picenza

Picenza n?i ti?ng v?i các s?n ph?m bình nóng l?nh, còn vòi r?a bát c?a h? có giá kho?ng 1-2 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Selta

Vòi r?a bát Selta ??n t? Hàn Qu?c nh?ng  giá khá r?,  t? 500 nghìn > 2 tri?u ??ng.

Vòi r?a bát Viglacera

?ây là th??ng hi?u vòi r?a bát  Vi?t Nam v?i công ngh? cao có  giá t? vài tr?m nghìn ??n g?n 2 tri?u ??ng.

Qua bài trên, các b?n ?ã n?m rõ ???c vòi r?a bát lo?i nào t?t, giá thành ?n ??nh ?? ch?n phù h?p cho gia ?ình mình.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *