Bồn cầu Inax loại nào tốt phù hợp với nhiều không gian phòng tắm

B?n ?ang b?i r?i gi?a r?t nhi?u m?u mã, và ch?ng lo?i b?n c?u Inax? V?y b?n c?u Inax lo?i nào t?t nh?t? Lo?i b?n c?u nào, và m?u b?n c?u nào m?i là l?a ch?n phù h?p nh?t? D??i ?ây là nh?ng g?i ý có th? giúp b?n d? dàng l?a ch?n lo?i b?n c?u inax phù h?p cho không gian phòng t?m gia ?ình.

Khi mua thi?t b? v? sinh Inax, có nhi?u khách hàng  c?m th?y khó kh?n  là không bi?t b?n c?u Inax lo?i nào t?t gi?a nhi?u ch?ng lo?i, và m?u mã. Và hi?n t?i, dòng s?n ph?m b?n v? sinh Inax???c chia thành 4 nhóm: b?n c?u 1 kh?i Inax, b?n c?u 2 kh?i Inax, b?n c?u treo t??ng Inax, b?n c?u c?m ?ng Inax. V?i m?i dòng b?n c?u l?i s? h?u c?u t?o, c?ng nh? ??c ?i?m và thi?t k? riêng. B?i v?y, n?u không có kinh nghi?m ho?c s? am hi?u v? s?n ph?m, các khách hàng s? th?c s? không bi?t nên ch?n lo?i nào.

B?n c?u inax lo?i nào t?t ?ang ???c ?a chu?ng s? d?ng nh?t hi?n nay

?? ?ánh giá ???c lo?i b?n c?u Inax nào t?t nh?t, các khách hàng không nh?ng ch? c?n c? vào ??c ?i?m, và c?u t?o b?n c?u inax mà còn ph?i d?a vào ?? phù h?p c?a s?n ph?m ??i v?i không gian phòng t?m nhà mình, gu th?m m? và s? thích c?a ng??i dung n?a. Hãy tham kh?o các thông tin h?u ích d??i ?ây ?? có thêm c? s? l?a ch?n ???c b?n c?u Inax ?ng ý nh?t nhé.

B?n c?u 1 kh?i Inax

?ó là lo?i b?n c?u Inax cao c?p ???c thi?t k? có ph?n két n??c và b? ng?i n?i li?n nhau, nó không có khe rãnh. Ki?u thi?t k? này không ch? giúp b?n c?u 1 kh?i tr? nên hi?n ??i, và sang tr?ng h?n mà còn thu?n ti?n, d? dàng h?n khi v? sinh và lau chùi n?a. B?n c?u 1 kh?i Inax hi?n nay ?ang là dòng b?n c?u ???c r?t nhi?u gia ?ình Vi?t l?a ch?n b?i nó s? h?u nhi?u ?u ?i?m n?i tr?i.

Trong nh?ng dòng s?n ph?m b?n c?u Inax thì b?n c?u Inax 1 kh?i có ?ng d?ng nhi?u công ngh? tiên ti?n nh?t hi?n nay. Các công ngh? hi?n ??i, k? thu?t tiên ti?n c?a b?n c?u 1 kh?i Inax thì k? ??n nh? là: công ngh? ch?ng bám b?n Proguard, công ngh? ti?t ki?m n??c ECO-X, công ngh? siêu ti?t ki?m n??c ECO 4.5, công ngh? kháng khu?n Hyperkilamic, công ngh? siêu tr?ng AQUA CERAMIC, k? thu?t x? r?a vành Rim ki?u m?i;…vv. Các công ngh? này giúp b?n c?u 1 kh?i c?a hãng Inax ch?ng bám b?n ?u vi?t nh?t, ng?n ng?a vi khu?n, và b? m?t b?n c?u luôn tr?ng sáng, ti?t ki?m n??c hi?u qu? nh?t.

Nh?ng v?i ??c thù c?a dòng b?n c?u 1 kh?i có kích th??c l?n h?n so v?i nh?ng dòng b?n c?u khác. Cho nên, b?n c?u 1 kh?i Inax là l?a ch?n t?t nh?t ??i v?i nh?ng không gian phòng t?m r?ng rãi và tho?i mái. Còn v?i nh?ng phòng t?m có di?n tích ch?t h?p thì l?i nên tham kh?o các lo?i b?n c?u Inax khác.

B?n c?u 2 kh?i Inax

B?n c?u 2 kh?i Inax là dòng s?n b?n c?u có giá r? ???c nhi?u gia ?ình Vi?t ch?n mua nh?t. V?i thi?t k? là b? ng?i và két n??c r?i nhau, và m?u b?n c?u Inax 2 kh?i là s?n ph?m quen thu?c nh?t ??i v?i ng??i tiêu dùng hi?n nay. Có thi?t k? ??n gi?n nh?ng v?n giúp phòng t?m toát lên ???c s? sang tr?ng và hi?n ??i. B?n c?u Inax 2 kh?i hi?n nay c?ng ?ang ???c ?ng d?ng các công ngh? t??ng t? nên không h? thua kém b?n c?u Inax 1 kh?i.

Kích th??c b?n c?u Inax 2 kh?i thì t??ng ??i nh? g?n nên ??c bi?t phù h?p v?i không gian phòng t?m có di?n tích nh? h?p.

Giá bán c?a b?n c?u Inax 2 kh?i r? nh?t so v?i các s?n ph?m b?n c?u Inax cho nên m?i gia ?ình Vi?t ??u có th? ch?n mua ???c s?n ph?m v?a túi ti?n c?a mình.

B?n c?u treo t??ng Inax

B?n c?u treo t??ng c?a Inax ???c thi?t k? ki?u treo ti?n l?i, nó không t?n không gian l?p ??t trên m?t sàn k?t h?p v?i két n??c ???c l?p âm t??ng giúp cho ti?t ki?m không gian nh?t. V?i c?u t?o g?n gàng, thì b?n c?u treo t??ng Inax d??ng nh? ???c thi?t k? dành riêng cho nh?ng phòng t?m ch?t h?p.

Nh?ng các m?u b?n c?u treo t??ng c?a Inax hi?n nay có giá t? 8-10 tri?u. B?i v?y, các gia ?ình nào mu?n mua b?n c?u Inax treo t??ng thì hãy nên cân nh?c v? y?u t? chi phí. V?i vi?c mua m?t chi?c b?n c?u t?t mà quá s?c v? kinh t? thì ??y ch?a ch?c ?ã là s?n ph?m b?n c?u t?t nh?t cho gia ?ình c?a b?n.

B?n c?u c?m ?ng Inax

B?n c?u c?m ?ng  c?a Inax ???c tích h?p nhi?u tính n?ng c?m ?ng r?t thông minh, nó ?em ??n cho không gian phòng t?m s? ti?n nghi và tho?i mái ??n b?t ng?. Và dòng b?n c?u cao c?p này phù Nh?ng dòng s?n ph?m b?n c?u Inax c?m ?ng l?i có giá bán khá cao nên là không ph?i gia ?ình nào c?ng có ?? ?i?u ki?n ?? s? h?u.

Nh? v?y, là 4 lo?i b?n c?u Inax ??u s? h?u nh?ng tính n?ng khác nhau. Gia ?ình b?n l?a ch?n lo?i b?n c?u Inax nào s? ph? thu?c ph?n l?n vào nhu c?u s? d?ng, và di?n tích phòng t?m và ?i?u ki?n kinh t? c?a gia ?ình b?n.

Hãy ??n tr?c ti?p Showroom Bmart ?? tham kh?o các m?u b?n c?u Inax

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: 02 Võ Chí Công – C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-inax-cao-cap-chinh-hang-gia-re-2017/

http://senvoicaocap.com/bang-bao-gia-bon-cau-inax-chinh-hang-gia-re-nhat-2017/

http://senvoicaocap.com/cach-chon-voi-sen-tam-dung-phu-hop/

http://senvoicaocap.com/thiet-bi-ve-sinh-chinh-hang-gia-re/

http://senvoicaocap.com/bmart-showroom-thiet-bi-ve-sinh-inax-chinh-hang-lon-nhat-tai-ha-noi/

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *