Báo giá thiết bị vệ sinh American Standard chính hãng năm 2018

T?i BMART luôn C?p nh?t báo giá thi?t b? v? sinh American Standard chính hãng giá r? m?i nh?t n?m t?i showroom BMART dành cho h?ng m?c s?n ph?m b?n c?u, và ch?u r?a, sen t?m…

American Standard là th??ng hi?u  thi?t b? v? sinh xu?t x? M? ?ã nh?n nhi?u s? tin t??ng ng??i tiêu dùng  ?a d?ng m?u mã,  và ch?ng lo?i, có thi?t k? ??p, ch?t l??ng t?t còn giá thành h?p lý phù h?p m?c thu nh?p c?a ng??i Vi?t Nam.

Giá b?n c?u American Standard

Các s?n ph?m b?n c?u American Standard hi?n ??i, ?ng d?ng công ngh? men s? v? ??p sáng bóng. Các s?n ph?m b?n c?u cao c?p có có kh? n?ng di?t khu?n, ch?ng bám dính,hay b? m?t sáng bóng , có th? d? dàng v? sinh b?ng kh?n m?m, không s? d?ng ch?t t?y.

Nh?ng s?n ph?m c? th?, thông tin ,giá thành t??ng ???ng, có xem chi ti?t :

+ B?n c?u 1 kh?i American Standard

+ B?n c?u 2 kh?i American Standard

+ B?n c?u thông minh American Standard

+ B?n c?u treo t??ng American Standard

ch?u r?a american standard

Ch?u r?a American Standard nhi?u ng??i tiêu d?ng ?a chu?ng do ch?t l??ng l?p men s? cao c?p ch?ng b?i b?n, ki?u dáng ??p ,?ng d?ng cao.

Giá c?a sen vòi American Standard

Sen vòi American Standard t? ch?t li?u ??ng thau nguyên ch?t ?? b?n cao, hàm l??ng chìtrong ch?t li?u này  hoàn toàn ??t tiêu chu?n nên ??m b?o s?c kh?e ng??i s? d?ng. L?p m? ngoài Crom – Niken v? ngoài sáng bóng,  ch?ng oxy hóa,ko b? g? sét, ?? b?n ??p.

Giá sen vòi American Standard theo dòng s?n ph?m

+ Vòi nóng l?nh American Standard

+ Vòi l?nh American Standard

+ Vòi c?m ?ng American Standard

+ vòi sen phun m?a American Standard

Nh?ng thông tin v? dòng s?n ph?m nh? giá  thi?t b? v? sinh American Standard s? giúp d? dàng thu?n ti?n h?n tìm ki?m s?n ph?m phù h?p nhu c?u s? d?ng và m?c ngân sách ??u t? gia ?ình b?n.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *