5 lý do mà không thể không mua bồn cầu Caesar

M?c dù trên th? tr??ng hi?n nay có khá nhi?u th??ng hi?u thi?t b? v? sinh, tuy nhiên B?n c?u Caesar v?n luôn luôn ???c tin t??ng và s? d?ng nhi?u nh?t ?ó chính là vì 5 lý do sau ?ây:

B?n c?u Caesar là thi?t b? v? sinh có th??ng hi?u uy tín

B?n c?u Caesar là 1 trong nh?ng dòng s?n ph?m thi?t b? v? sinh c?a Caesar uy tín và n?i ti?ng nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

Caesar là th??ng hi?u thi?t b? v? sinh c?a ?ài Loan có l?ch s? ho?t ??ng t? n?m 1985 chuyên v? dòng s?n ph?m thi?t b? v? sinh s? và nh?ng ph? ki?n phòng t?m.  

Vào n?m 1996, thì Caesar Vi?t Nam v?i 100% v?n ??u t? c?a ?ài Loan chính th?c ?i vào ho?t ??ng v?i nhà máy ??t ? ??ng Nai, và k? t? khi ?i vào ho?t ??ng thì công ty ?ã cho ra ??i nhi?u dòng thi?t b? v? sinh cao c?p và phù h?p v?i ng??i tiêu dùng Vi?t nh? là b?n c?u Caesar, ch?u r?a Caesar…vv

B?n c?u Caesar ti?t ki?m n??c hi?u qu?

S? d?ng các thi?t b? v? sinh ti?t ki?m n??c luôn là v?n ?? mà nh?ng gia ?ình Vi?t nào c?ng quan tâm nh?t, khi s? d?ng các thi?t b? v? sinh Caesar nói chung, và b?n c?u Caesar nói riêng các b?n hoàn toàn yên tâm v? ch?c n?ng ti?t ki?m n??c v??t tr?i nh?t

B?n c?u Caesar ngoài thi?t k? có h? th?ng x? n??c 3lit, 6 lit nh? nh?ng s?n ph?m b?n c?u v? sinh khác trên th? tr??ng, thì h? th?ng x? b?n c?u caesar còn ???c thi?t k? 4,5 lít giúp cho quá trình s? d?ng có th? ti?t ki?m n??c ???c t?i ?a nh?t.

B?n c?u Caesar có kh? n?ng x? r?a c?c m?nh

Nhi?u gia ?ình có th?c m?c b?n c?u v? sinh nhà mình hay g?p tình tr?ng t?c b?n c?u, ho?c b?n c?u x? n??c y?u ?ó chính là do h? th?ng x? b?n c?u y?u l?c không ?? m?nh. Còn v?i b?n c?u Caesar s? không x?y ra tình tr?ng này nh? có kh? n?ng x? r?a siêu m?nh, và xoáy và làm s?ch m?i v?t b?n c?a b?n c?u nhà b?n.

B?n c?u caesar ???c s?n xu?t trên công ngh? x? ??y và hút: X? nhanh, và m?nh nh?ng l?i không h? gây ti?ng ?n trong quá trình dùng.

B?n c?u Caesar thi?t k? ??p m?t và ?a d?ng ki?u dáng

???c thi?t k? ??n gi?n nh?ng l?i vô cùng sang tr?ng phù h?p v?i r?t nhi?u không gian ki?n trúc khác nhau, s?n ph?m b?n c?u Caesar s? giúp b?n d? dàng l?a ch?n s?n ph?m phù h?p nh?t v?i gia ?ình c?a mình

Giá b?n c?u Caesar h?p lý

Nhìn chung so v?i nh?ng dòng s?n ph?m thi?t b? v? sinh cao c?p uy tín trên th? tr??ng hi?n nay thì dòng s?n ph?m b?n c?u Caesar có giá thành th?p h?n so v?i nh?ng th??ng hi?u khác, có giá thành nh? v?y quý khách hàng có th? d? dàng ch?n mua h?n mà không c?n ph?i ??n ?o và lo l?ng quá nhi?u.

V?i các ?u ?i?m n?i b?t trên ?ây thì ch?c h?n b?n ?ã r?t mu?n có dòng s?n ph?m b?n c?u Caesar cho phòng t?m c?a gia ?ình mình r?i. Và ?? d? dàng l?a ch?n các m?u b?n c?u caesar chính hãng, ??p nh?t, t?t nh?t, và giá h?p lý nh?t quý khách hàng hãy ??n v?i v?i showroom Bmart t?i:

Tr? s? giao d?ch: 311 Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile : 04.3987.6740 * Fax: 04.6281.6137

Showroom 01: S? 32, ???ng Võ Chí Công – Qu?n C?u Gi?y – Hà N?i

Mobile: 04.66554466 –  0966995782

Showroom 02: S? 311 , Ph? Kim Ng?u – Hai Bà Tr?ng – Hà N?i

Mobile: 04.62500333 – 0967160033

Hotline: 0983.068.069

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *